Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12452
Title: Rola gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej jako zabezpieczenia należytego wykonania umowy w zamówieniach publicznych na roboty budowlane
Authors: Wąsowski, Adam
Keywords: zamówienia publiczne
zabezpieczenie należytego wykonania umowy
roboty budowlane
public procurement
performance bond
construction works
Issue Date: 2014
Publisher: Mage.pl
Citation: Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, 2014, nr 3 s. 182-192
Abstract: Artykuł omawia rolę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, odnosząc się w szczególności do problematyki zamówień publicznych na roboty budowlane. W publikacji przedstawiono dwa podstawowe instrumenty mogące służyć jako zabezpieczenie – gwarancję bankową i gwarancję ubezpieczeniową. Autor analizuje szczegółowo istotę i konstrukcję tych form zabezpieczenia. W końcowej części opracowania zasygnalizowane są możliwe do wystąpienia ryzyka nadużyć ze strony Zamawiającego w stosowaniu uprawnień wynikających z przedmiotowych gwarancji oraz bariery w ich stosowaniu widziane z perspektywy Wykonawcy.
The article discusses the role of the performance bond, referring in particular to the issue of public procurement of construction works. The paper presents the two basic instruments which can secure the contract - a performance bond issued by a bank and a performance bond issued by an insurance company. The author analyzes in detail the nature and structure of these forms of protection. In the final part of the study the risk of abuse by the Employer in the application of rights resulting from these bonds is indicated. Barriers to their use as seen from the perspective of the Contractor are also mentioned.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12452
ISSN: 2084-0403
Appears in Collections:Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, 2014, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wąsowski_Rola gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej jako zabezpieczenia należytego wykonania umowy w zamówieniach publicznych na roboty budowlane.pdf570.24 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.