Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12463
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKoliński, Rafał. Promotor-
dc.contributor.authorSankiewicz, Marta-
dc.date.accessioned2014-12-29T13:11:19Z-
dc.date.available2014-12-29T13:11:19Z-
dc.date.issued2014-12-29-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/12463-
dc.descriptionWydział Historycznypl_PL
dc.description.abstractIkonografia królewska w świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari oddaje niezwykłe okoliczności jednoczesnego panowania dwóch legalnych władców: Hatszepsut i Totmesa III. Postawiono hipotezę, że Hatszepsut za pomocą różnych zabiegów dotyczących aranżacji przedstawień pokazywała Totmesa III na drugorzędnej pozycji. Wyróżniono pary cech o charakterze wartościującym, oparte głównie na hierarchii stron świata, z których jedna była ważniejsza i spodziewana u Hatszepsut, a druga podrzędna i miała odnosić się do Totmesa III. Następnie przeanalizowano wszystkie wizerunki Hatszepsut i Totmesa III ze ścian Deir el-Bahari. Szczególny nacisk został położony na wyróżnione pary komplementarnych przedstawień współwładców. Podsumowanie wykazało, że faktycznie większość cech dominujących została przypisana przedstawieniom Hatszepsut, podczas gdy Totmesa III charakteryzowały elementy drugorzędne.pl_PL
dc.description.abstractRoyal iconography in the temple of Hatshepsut AT Deir el-Bahri reflects unusual circumstances of simultaneous reign of two legitimate rulers: Hatshepsut and Thutmose III. The hypothesis was proposed that Hatshepsut by using various ways of the arrangement of representations showed Thutmose III in the secondary position. Pairs of evaluative features were established, mainly based on the hierarchy of the cardinal points, of which one was more important and expected for Hatshepsut, and the other secondary and had to refer to Thutmose III. Then analyzed all the images of Hatshepsut and Thutmose III of the walls of Deir el-Bahari. Particular emphasis was placed on the highlighted pairs of complementary representations of co-rulers. Summary showed that in fact most dominant features has been assigned to representations of Hatshepsut, while Thutmose III was characterized by elements of the secondary meaning.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectHatszepsutpl_PL
dc.subjectHatshepsutpl_PL
dc.subjectTotmes IIIpl_PL
dc.subjectThutmose IIIpl_PL
dc.subjectNowe Państwopl_PL
dc.subjectNew Kingdompl_PL
dc.subjectDeir el-Baharipl_PL
dc.subjectKrólewska ikonografiapl_PL
dc.subjectRoyal iconographypl_PL
dc.titleIkonografia Hatszepsut i Totmesa III w świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari jako odbicie relacji między współwładcamipl_PL
dc.title.alternativeIconography of Hatshepsut and Thumose III in the Temple of Hatshepsut at Deir el-Bahari as a reflection of the relationship between co-rulerspl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL
Appears in Collections:Doktoraty (WH)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marta Sankiewicz, Ikonografia....pdf
  Restricted Access
19.93 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.