Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1249
Title: WŁASNOŚCIOWA TEORIA ZRÓŻNICOWANIA SPOŁECZNEGO
Other Titles: OWNERSHIP-RELATED THEORY OF SOCIAL DIFFERENTIATION
Authors: Tittenbrun, Jacek
Keywords: zróżnicowanie społeczne
social differentiation
megaklasa
megaclass
quasi-klasa
quasi-class
własność pozaekonomiczna
ownership relationships of non-economic character
Issue Date: 2011
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 73, 2011, z. 1, s. 211-230
Abstract: Artykuł zmierza do przedstawienia pełnej mapy zróżnicowania społecznego, tzn. obejmującej zarówno strukturę gospodarczej, jak i pozaekonomicznej sfery społeczeństwa jako całości. Czyniąc to ustalenie punktem wyjścia, można zdefiniować klasy jako grupy ludzi różniące się miejscem w strukturze własności środków gospodarowania i siły roboczej. Zachowując zasadę formalnej elegancji, teoria czyni podstawą wyróżniania członów zróżnicowania społecznego w sferze pozaekonomicznej także stosunki własności, tyle że nieekomicznej. Do innowacji terminologiczno-pojęciowych wnoszonych przez prezentowaną w artykule teorię należą w szczególności pojęcie megaklasy jako całości agregujących jednostki wyróżniane na niższym szczeblu badawczym, pojęcie quasi-klasy jako odnoszące się do osób w rodzaju gospodyń domowych, dotąd nie włączanych do struktury klasowej, podobnie nie umiejscawianej w tej strukturze lumpenklasy, czyli osób funkcjonujących w tzw. szarej strefie (inaczej zwanej gospodarką nieformalną albo marginesem społecznym). Innowację teoretyczną stanowi również zaproponowane przez autora pojęcie stanów społecznych jako opartych na stosunkach własności pozaekonomicznej oraz, co się z tym łączy, pojęcia klaso-stanów i stano-klas.
*The paper aims to present a full spectrum of social differentiation that will include the economic as well as the non-economic sphere of society as a whole. With this premise as a starting point, it will be possible to define social classes as groups of people that differ in terms of their place in the structure of ownership of means of production and labour force. Thus, when it comes to social differentiation in the non-economic sphere, such a formally elegant theory includes ownership relationships, although only of non-economic character, as part of the basis upon which such a differentiation is made. The proposed theory introduces new terms and concepts such as, in particular, a megaclass as an aggregate of the entities identified at the lower level of research, a concept of a quasi-class encompassing individuals like e.g. housewives, till date never included in any class structure, or, likewise, the lumpen proletariat (a social margin) i.e. persons functioning in the grey economic sphere (referred to as informal economy).
URI: http://hdl.handle.net/10593/1249
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2011, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17. JACEK TITTENBRUN RPEiS 1-2011.pdf188.58 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.