Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1260
Title: Mnemonika oporu w twórczości Erici Pedretti
Other Titles: Mnemonik des Widerstandes im Werk Erica Pedrettis
Mnemonics of the resistance In the creation of Erica Pedretti
Authors: Kłopotowska, Justyna
Advisor: Papiór, Jan. Promotor
Keywords: Mnemonika
Mnemonik
Mnemonics
Wspomnienie
Erinnerung
Memory
Opór
Widerstand
Resistance
Szwajcaria
Schweiz
Switzerland
Issue Date: 16-Sep-2011
Abstract: Erica Pedretti, jedna z najbardziej znanych współcześnie pisarek, malarek i rzeźbiarek szwajcarskich, dotyka w swej twórczości zagadnień, których tematem przewodnim staje się wspomnienie. W niniejszej analizie podjęta została próba znalezienia dla jej tekstów prozatorskich jednego wspólnego mianownika, co nie było zadaniem łatwym ze względu na różnorodność form, zawiłość treści i strukturalne rozbicie jej utworów. Analiza połączona została z pojęciem tytułowym, a mianowicie „mnemoniką oporu”. Oznaczać miała ona pracę ze wspomnieniami (mnemonika z greckiego Mnēmoniká – sztuka pracy ze wspomnieniami) w kategorii oporu i opozycyjności. Wspomnienia służyły autorce z jednej strony jako materiał do rozprawienia się z jej indywidualną przeszłością, losami swojej rodziny i najbliższych, z drugiej strony odnosiły się one również do historii powszechnej i szeroko rozumianej analizy ludzkiej egzystencji. Wbudowywały się w to elementy poruszające zagadnienia życia i śmierci, pisarstwa i roli sztuki, jak również postrzegania rzeczywistości jako takiej. Opór, o którym mowa powyżej, dotyczyć miał zapomnienia owych własnych historii, które będąc opisane umożliwiły autorce zaprotestować przeciw zapomnieniu nie tylko ich samych, ale także historii powszechnej i wielu jej elementów kształtujących tożsamość grupową w pamięci kulturowej. Przeanalizowane utwory podzielone zostały według następujących powiązań: - praca ze wspomnieniami i opór przeciw zapomnieniu okrucieństw okresu II. Wojny Światowej, - praca ze wspomnieniami i opór przeciw zapomnieniu dnia powszedniego, - praca ze wspomnieniami i opór przeciw nadużyciom sztuki, - praca ze wspomnieniami i opór przeciw stereotypowym wyobrażeniom o procesie starzenia się i umierania, - praca ze wspomnieniami i opór przeciw nierefleksyjności w procesie powstawania dzieła literackiego.
Erica Pedretti, eine der wohl bekanntesten, gegenwärtigen Schriftstellerinnen, Malerinnen und Bildhauerinnen der Schweiz berührt in ihrem Œuvre Themen, die sich erstrangig mit der Erinnerungsarbeit beschäftigen. In der vorliegenden Doktorarbeit wurde der Versuch unternommen, die Phänomene, die damit zusammenhängen, näher zu analysieren und sie mit dem Begriff der „Mnemonik des Widerstandes“ zu verbinden. Sie sollte die Arbeit an und mit Erinnerungen bedeuten und ließ sich dazu in den Kategorien des Widerstandes ansehen. Das Erinnerte diente der Autorin einerseits zur Auseinandersetzung mit ihrer persönlichen Geschichte, dem Schicksal ihrer Familie und dem ihrer Nächsten, andererseits ermöglichte es Aspekte zu untersuchen, die der Autorin sehr nahe standen. Der Widerstand, von dem hier die Rede ist, betrifft persönliche Geschichten, die durchs Schreiben nicht vergessen werden sollten. Er betraf aber auch Elemente der Zeitgeschichte, die die Identität der Gruppe im kulturellen Gedächtnis prägen konnten. Aufgenommene Werke wurden nach folgenden Verbindungen eingeteilt: - Arbeit mit Erinnerungen und Widerstand gegen das Vergessen der Gräueltaten des Zweiten Weltkrieges, - Arbeit mit Erinnerungen und Widerstand gegen das Vergessen des Alltags, - Arbeit mit Erinnerungen und Widerstand gegen den Missbrauch der Kunst, - Arbeit mit Erinnerungen und Widerstand gegen klischeehafte Vorstellungen von dem Prozess des Alterns und Sterbens, - Arbeit mit Erinnerungen und Widerstand gegen die Unbesonnenheit im Prozess der Entstehung literarischer Werke.
Erica Pedretti, one of the most well-known, contemporary writers, painters and sculptors of Switzerland touches in her oeuvre topics that deal with the memory. In this thesis was made an attempt at analysing the phenomena associated with in more detail and to combine them with the term "mnemonics of the resistance." What is remembered was the author of a hand to confront her own history, to investigate the fate of their family and their closest, on the other hand, it allowed issues that were very close to the author. The resistance of the discussion here concerns personal stories that should not be forgotten through writing. It concerned but also elements of contemporary history, which could influence the group's identity in cultural memory. The works were divided according to the following categories: - Working with memory and resistance to forgetting the atrocities of the Second World War, - Working with memories and resistance against oblivion of everyday life, - Working with memories and resistance against the abuse of art, - Working with memory and resistance to stereotypical notions of the process of aging and dying, - Working with memory and resistance to the recklessness in the process of creation of literary works.
Description: Wydział Neofilologii: Instytut Filologii Germańskiej
URI: http://hdl.handle.net/10593/1260
Appears in Collections:Doktoraty (WN)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mnemonik des Widerstandes.pdf
  Restricted Access
12.93 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.