Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12767
Title: Prawny charakter zatrudnienia żołnierzy zawodowych
Other Titles: Legal character of professional soldiers’s employment
Authors: Czechowski, Marcin
Advisor: Ślebzak, Krzysztof. Promotor
Keywords: profesjonalizacja sił zbrojnych
legal status od professional soldiers
służba wojskowa
military service
status prawny żołnierzy zawodowych
official relation
stosunek służbowy
professional soldiers
żołnierze zawodowi
professionalization of Armed Forces
Issue Date: 27-Feb-2015
Abstract: W niniejszej rozprawie podjęto problem prawnego statusu żołnierzy zawodowych, czyli prawie stutysięcznej grupy osób. Pełnienie służby wojskowej jest uwarunkowane wieloma czynnikami. Można je podzielić na dwie grupy i określić mianem uwarunkowań faktycznych oraz prawnych. Służba w wojsku niesie dla żołnierzy poważne ryzyko utraty zdrowia, zarówno fizycznego jak i psychicznego. Ustawodawca powinien brać pod uwagę konsekwencje związane ze służbą wojskową tworząc regulacje dotyczące żołnierzy, zwłaszcza z zakresu zabezpieczenia społecznego. Ze zobowiązania wierności w służbie wynika przywiązanie i oddanie, jakie powinni przejawiać żołnierze wobec Ojczyzny. Zatrudnienie służbowe o charakterze administracyjnoprawnym wzmacnia więź żołnierza z państwem, co uzewnętrznia się na płaszczyźnie konstrukcji prawnych oraz ma znaczenie symboliczne. Członkostwo Polski w sojuszach i organizacjach międzynarodowych, przede wszystkim NATO, ONZ i Unii Europejskiej, implikuje konieczność odznaczania się przez Siły Zbrojne gotowością operacyjną oraz zdolnością do działań o charakterze międzynarodowym. Sprawna realizacja zadań Sił Zbrojnych wymaga dokonywania przez przełożonych jednostronnych zmian warunków zatrudnienia podwładnych, m.in. w zakresie miejsca wykonywania zadań służbowych. Administracyjnoprawny charakter stosunku służbowego ułatwia tak daleko posunięte dysponowanie osobą żołnierza, zwłaszcza że sprawy dotyczące podległości służbowej, nie są objęte kontrolą sądów administracyjnych.
Military service of soldiers is conditioned by many factors. These factors can be divided into two groups and specified as actual and legal conditions. Military service entails for soldiers serious risk of health loss, both physical and mental. Legislator should consider conseguences of military service by writing legal rules concerning social protection. Soldiers should reveal attachment and devotion to their homeland. Official employment with administrative law character strengthens bond between soldier and state. This manifests in legal regulations and has symbolic meaning. Polish membership in alliances and international organizations, especially NATO, UNO and UE, implies for armed forces necessity of fighting readiness and ability to international military operations. Soldiers must be ready to one-sided changes of employment conditions. Administrative law character of official relations facilitates giving orders to soldiers.
Description: Wydział Prawa i Administracji
URI: http://hdl.handle.net/10593/12767
Appears in Collections:Doktoraty (WPiA)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Praca dr - M. Czechowski.pdf
  Restricted Access
2.98 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.