Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12767
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŚlebzak, Krzysztof. Promotor-
dc.contributor.authorCzechowski, Marcin-
dc.date.accessioned2015-02-27T09:51:40Z-
dc.date.available2015-02-27T09:51:40Z-
dc.date.issued2015-02-27-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/12767-
dc.descriptionWydział Prawa i Administracjipl_PL
dc.description.abstractW niniejszej rozprawie podjęto problem prawnego statusu żołnierzy zawodowych, czyli prawie stutysięcznej grupy osób. Pełnienie służby wojskowej jest uwarunkowane wieloma czynnikami. Można je podzielić na dwie grupy i określić mianem uwarunkowań faktycznych oraz prawnych. Służba w wojsku niesie dla żołnierzy poważne ryzyko utraty zdrowia, zarówno fizycznego jak i psychicznego. Ustawodawca powinien brać pod uwagę konsekwencje związane ze służbą wojskową tworząc regulacje dotyczące żołnierzy, zwłaszcza z zakresu zabezpieczenia społecznego. Ze zobowiązania wierności w służbie wynika przywiązanie i oddanie, jakie powinni przejawiać żołnierze wobec Ojczyzny. Zatrudnienie służbowe o charakterze administracyjnoprawnym wzmacnia więź żołnierza z państwem, co uzewnętrznia się na płaszczyźnie konstrukcji prawnych oraz ma znaczenie symboliczne. Członkostwo Polski w sojuszach i organizacjach międzynarodowych, przede wszystkim NATO, ONZ i Unii Europejskiej, implikuje konieczność odznaczania się przez Siły Zbrojne gotowością operacyjną oraz zdolnością do działań o charakterze międzynarodowym. Sprawna realizacja zadań Sił Zbrojnych wymaga dokonywania przez przełożonych jednostronnych zmian warunków zatrudnienia podwładnych, m.in. w zakresie miejsca wykonywania zadań służbowych. Administracyjnoprawny charakter stosunku służbowego ułatwia tak daleko posunięte dysponowanie osobą żołnierza, zwłaszcza że sprawy dotyczące podległości służbowej, nie są objęte kontrolą sądów administracyjnych.pl_PL
dc.description.abstractMilitary service of soldiers is conditioned by many factors. These factors can be divided into two groups and specified as actual and legal conditions. Military service entails for soldiers serious risk of health loss, both physical and mental. Legislator should consider conseguences of military service by writing legal rules concerning social protection. Soldiers should reveal attachment and devotion to their homeland. Official employment with administrative law character strengthens bond between soldier and state. This manifests in legal regulations and has symbolic meaning. Polish membership in alliances and international organizations, especially NATO, UNO and UE, implies for armed forces necessity of fighting readiness and ability to international military operations. Soldiers must be ready to one-sided changes of employment conditions. Administrative law character of official relations facilitates giving orders to soldiers.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesspl_PL
dc.subjectprofesjonalizacja sił zbrojnychpl_PL
dc.subjectlegal status od professional soldierspl_PL
dc.subjectsłużba wojskowapl_PL
dc.subjectmilitary servicepl_PL
dc.subjectstatus prawny żołnierzy zawodowychpl_PL
dc.subjectofficial relationpl_PL
dc.subjectstosunek służbowypl_PL
dc.subjectprofessional soldierspl_PL
dc.subjectżołnierze zawodowipl_PL
dc.subjectprofessionalization of Armed Forcespl_PL
dc.titlePrawny charakter zatrudnienia żołnierzy zawodowychpl_PL
dc.title.alternativeLegal character of professional soldiers’s employmentpl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL
Appears in Collections:Doktoraty (WPiA)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Praca dr - M. Czechowski.pdf
  Restricted Access
2.98 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.