Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12817
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorRóżowicz, Konrad-
dc.date.accessioned2015-03-10T13:31:59Z-
dc.date.available2015-03-10T13:31:59Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationPrzegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, 2014, nr 4 s. 89-103pl_PL
dc.identifier.issn2084-0403-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/12817-
dc.description.abstractArtykuł ukazuje zagadnienia związane z jedną z form e-procurement, faktur elektronicznych w systemie zamówień publicznych. Esencjonalnie przedstawione korzyści wynikających z ewolucji od faktur tradycyjnych do ich elektroniczne odpowiedników zostały ujęte w trzy grupy, odnoszące się do oszczędności środków finansowych, ułatwienia przekazywania dokumentów pomiędzy zamawiającym a wykonawcą oraz wzmocnienie ochrony środowiska. Akty normatywne zarówno szczebla unijnego jak i krajowego normują kwestie związane z e-fakturami, jednakże dopiero dyrektywa 2014/55/EU z dnia 16 kwietnia zawiera kompleksowe rozwiązania związane z omawianym instrumentem. Uchwalona dyrektywa zakłada ujednolicenie systemu e-faktur w obrębie wszystkich krajów członkowski oraz zobligowanie do stosowania tego instrumentu. Podjęte działania prawne mają doprowadzić do wyeliminowania niepewności, nadmiernej złożoności a także do zminimalizowania dodatkowych kosztów operacyjnych ponoszonych przez podmioty gospodarcze. Do czasu wejścia w życie regulacji implementujących do systemu krajowego unormowania dyrektywy obowiązujące będą w tym zakresie dotychczasowe regulacje. W związku z powyższym należy wskazać w jakim zakresie oraz w jaki sposób jest możliwe wykorzystanie tego korzystnego instrumentu przez zamawiających na podstawie obowiązujących uregulowań. Kwestia ta nie została explicite uwzględniona w ustawie prawo zamówień publicznych. Zamawiający chcąc wprowadzić w zapisach dokumentacji przetargowej odpowiednie postanowienia odnoszące się do zagadnień związanych z rozliczeniami finansowymi z wykonawcą musi za każdorazowo uwzględnić e zasady prawa zamówień publicznych, zasadę równości oraz zasadę ochrony uczciwej konkurencji. Artykuł wskazuje jakie rozwiązania może zastosować zamawiający w omawianym zakresie.pl_PL
dc.description.abstractThe article refers to the problems associated with one form of e-procurement, electronic invoicing in the public procurement system. Briefly presented benefits of the evolution from traditional invoices to their electronic equivalents were included in three groups, relating to the financial savings, facilitate the transmission of documents between the purchaser and the contractor, and to strengthen environmental protection. Normative acts both at EU and national govern the issue of e-invoices, however, only Directive 2014/55/EU of 16th April provides comprehensive solutions for discussed instrument. Enacted Directive aims to harmonize the e-invoicing across all member countries, obliging for use this solution. Taken legal action will lead to the elimination of uncertainty, excessive complexity and to minimize the additional operating costs incurred by the operators. Pending directive regulations entry into the force the system will be normalized by the existing regulations. Therefore, it is necessary to indicate to in what way and to what extent it is lawful to use this preferred instrument by the contracting authorities basis on the existing legislation regulations. This issue has not been explicitly included in the statute law of public procurement. The contracting authorities introducing into the tender documentation relevant provisions relating to the issues of the financial accounts with the contractor must take into account the principles of public procurement law, the principle of equality and the principle of fair competition. The article indicates what kind of solution can be used in this area.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherMage.plpl_PL
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl_PL
dc.subjectdyrektywa 2014/55/EUpl_PL
dc.subjectzielone zamówienia publicznepl_PL
dc.subjecte-fakturapl_PL
dc.subjectzamówienia publicznepl_PL
dc.subjecte-procurementpl_PL
dc.subjecte-invoicepl_PL
dc.subjectpublic procurementpl_PL
dc.subjecte-procurementpl_PL
dc.subjectgreen public procurementpl_PL
dc.subjectDirective 2014/55/EUpl_PL
dc.titleWykorzystanie instrumentu e-faktury w systemie prawa zamówień publicznychpl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, 2014, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Różowicz - Wykorzystanie instrumentu e-faktury w systemie prawa zamówień publicznych.pdf382.57 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.