Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12824
Title: Fotografia w szkolnej edukacji historycznej
Other Titles: Photography in school history education
Authors: Napierała-Rydz, Katarzyna
Advisor: Kujawska, Maria. Promotor
Keywords: fotografia
photography
rodzaje fotografii
types of photography
fotografia jako źródło historyczne
photography as historical source
przeżycie estetyczne
aesthetic experience
edukacja historyczna
historical education
Issue Date: 11-Mar-2015
Abstract: Problematyka pracy koncentruje się wokół ukazania roli fotografii w dydaktyce historii. Celem pracy było ustalenie: 1) jaką rolę spełniać może fotografia, że względu na swoje walory związane z dużą siłą oddziaływania na odbiorcę (ucznia)? 2) jaką rolę pełni fotografia w edukacji historii, w jakim stopniu jest wykorzystywana? Aby zrealizować powyższe cele zastosowano: analizę literatury przedmiotu, kwestionariusz dla uczniów i nauczycieli oraz eksperyment dydaktyczny polegający na zastosowaniu fotografii na lekcjach historii i porównaniu zapamiętanych przez uczniów (grupy eksperymentalne) informacji w porównaniu z uczniami (grupy kontrolne), którym podczas realizowania tego samego tematu fotografii nie zaprezentowano. Badaniami objęto 164 grupę uczniów w wieku 17-18 lat oraz 20 nauczycieli historii. Analiza literatury przedmiotu i wyniki badań ukazały znaczący i możliwy obszar zastosowania fotografii w dydaktyce historii, a także celowość jej użycia jako źródła informacji historycznych i doznań estetycznych. Szczególną uwagę zwrócono na osobę nauczyciela i jego umiejętności właściwego doboru fotografii z punktu widzenia omawianych zagadnień i odpowiedniego kierowania aktywnością uczniów. Podkreślono także potrzebę zwiększenia zastosowania fotografii w dydaktyce historii jako środka dydaktycznego zwiększającego skuteczność nauczania z uwzględnieniem jej wielofunkcyjnego charakteru wypływu na odbiorcę.
The study focuses on showing the role of photography in history didactics. Its objective is to determine: 1.what role photography can play, taking into consideration its impact on the recipient ( student); 2.what role photography plays in history education and to what extent it is used. The following instruments were applied to achieve the objective: the analysis of subject literature, a questionnaire addressed to the students and teachers, and a didactic experiment involving presenting photographs during history classes and comparing information memorized by the students ( experimental groups) with those (control groups) who had covered the same history topics using no photographs. The study involved a group of 164 students aged 17-18 and 20 teachers of history. The analysis of subject literature and research results prove a significant and possible area of using photography in history didactics, and the desirability of its use as a source of historical information and aesthetic experience. Special attention must be paid to the teacher: his/her ability to select the photographs which are most adequate to presented topics and their capacity to manage students’ activity. Also, the study shows that there is a need to develop the use of photographs in teaching of history as a didactic means enhancing the effectiveness of teaching, regarding its multifunctional impact on the recipient.
Description: Wydział Historyczny
URI: http://hdl.handle.net/10593/12824
Appears in Collections:Doktoraty (WH)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fotografia_Rozprawa_Doktorska.pdf8.65 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.