Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12825
Title: Znaczenie swing states w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych Ameryki w latach 1910 – 2012
Other Titles: Importance of the swing states in the Presidential elections in the United States in the years 1910-2012
Authors: Heydrych, Jarosław
Advisor: Stelmach, Andrzej. Promotor
Keywords: swing states
wybory prezydenckie
presidential elections
USA
Daniel J. Elazar
wzorce kulturowe
cultural patterns
wzorce zachowań politycznych
political behavior patterns
Issue Date: 11-Mar-2015
Abstract: Możliwość przewidywania zachowań wyborczych, a tym samym prowadzenia skutecznej kampanii wyborczej jest kluczowym elementem strategii wyborczej każdej partii politycznej. Praca opiera się o wyniki badań, które prowadził prof. D. J. Elazar, rozbudowaną o elementy zachowań wyborczych. Opierając się na charakterystyce wzorców kulturowych, jakie przedstawił D. J. Elazar, ich alokacji na terenie USA autor dysertacji sformułował pytanie, czy istnieje związek pomiędzy konkretnym wzorcem kulturowym a programem partii politycznych, a jeśli taki związek istnieje, to czy poparcie udzielane danej partii pokrywa się z alokacją wzorca kulturowego, o której pisał D. J. Elazar. Badania przeprowadzone na potrzeby niniejszej dysertacji doktorskiej nakierowane były na odpowiedź na cztery zasadnicze pytania: 1. Czy występuje związek pomiędzy wzorcami kulturowymi a programami (platformami) wyborczymi partii politycznych? 2. Jeśli istnieje związek pomiędzy wzorcami kulturowymi a platformami wyborczymi partii – to czy istnieje związek pomiędzy geograficzną alokacją występowania danego wzorca kulturowego a poparciem udzielanym partiom politycznym? 3. Czy w związku z występowaniem zależności pomiędzy programem partii, wzorcem kulturowym a alokacją poparcia udzielanego poszczególnym partiom, istnieje możliwość stworzenia charakterystyki grup stanów wchodzących w skład tego samego wzorca kulturowego? 4. Czy istnieje możliwość przewidywania, w jaki sposób zachowa się i na kogo zagłosuje dana grupa stanów? Odpowiedzi udzielone na wyżej zadane pytania pozwoliły w nowy, niekonwencjonalny sposób spojrzeć na zagadnienia wyborów prezydenckich w USA i możliwość naukowego przewidywania ich wyników.
The ability to predict voting behavior, and thus an effective campaign is a key element of the strategy of each political party election. The dissertation is based on the results of studies that led by prof. D. J. Elazar, developed with elements of electoral behavior. Based on the characteristics of cultural patterns, which was presented by D. J. Elazar, their allocation in the United States, author of this dissertation formulated the question, whether there is a relationship between a particular cultural pattern and the program of political parties, and if such relationship exists, is the support given to the party overlap with the allocation of cultural pattern, which was posted by D. J. Elazar. The research conducted for this dissertation focused on the answers to four basic questions: 1. Is there a link between cultural patterns and political parties electoral programs (platforms)? 2. If such link between cultural patterns and electoral party platforms exists- whether there is a link between the geographical allocation of particular pattern and support given to political parties? 3. According to existence of the relationship between the party program, the allocation of the cultural pattern and support provided to individual parties, is it possible to create the characteristics of groups of states which are part of the same cultural pattern? 4. Is it possible to predict how behave and who will vote in a particular group of states? The answers given to those questions allowed in new, unconventional way to look at the issue in the US Presidential elections and the possibility of scientific prediction of elections results.
Description: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
URI: http://hdl.handle.net/10593/12825
Appears in Collections:Doktoraty (WNPiDz)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jaroslaw_Heydrych_Znaczenie_swing_states_w_wyborach_prezyden.pdf5.69 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.