Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12831
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSzulc, Alicja-
dc.date.accessioned2015-03-11T10:33:21Z-
dc.date.available2015-03-11T10:33:21Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationBiblioteka, 2014, nr 18 (27), s. 219-234pl_PL
dc.identifier.issn0551-6579-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/12831-
dc.description.abstractArtykuł ma na celu pokazanie na przykładzie jednego kodeksu średniowiecznego wartości i znaczenia badań proweniencyjnych księgozbiorów historycznych. Przedmiotem charakterystyki jest średniowieczny kodeks ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu − XV-wieczny odpis Catholiconu Giovanniego Balbi da Genova, popularnego w średniowieczu podręcznika gramatyki łacińskiej. Rękopis ukończony w 1457 roku, skromnie iluminowany, jest jedynym w zbiorach Biblioteki przykładem rękopiśmiennej księgi łańcuchowej (liber catenatus). Kodeks ten jest unikatowy i cenny ze względu nie tyle na treść, ile na osobę pierwszego właściciela (być może także kopisty księgi) – Hieronima Szwarca, magistra atrium Uniwersytetu Jagiellońskiego i późniejszego zakonnika w klasztorze franciszkanów obserwantów (bernardynów) w Krakowie na Stradomiu. Jak wynika z analizy zapisków proweniencyjnych odnotowanych na przedniej części wyklejki oprawy Catholiconu oraz ze źródeł historiograficznych, uniwersyteckich i zakonnych, Hieronim był synem znanego mieszczanina krakowskiego Jerzego Szwarca, który na przełomie 1453 i 1454 roku gościł w swojej kamienicy przy rynku sławnego włoskiego kaznodzieję pokutnego i reformatora zakonu franciszkanów Jana Kapistrana oraz towarzyszących mu braci. Powyższe badania źródłowe dowiodły, że prezentowany kodeks był własnością (może nawet dziełem rąk) absolwenta Uniwersytetu Jagiellońskiego, a zarazem reprezentanta kapistrańczyków, tj. licznego grona krakowskich studentów, którzy pod wpływem kazań Jana Kapistrana wstąpili do zakonu franciszkanów obserwantów i pierwszego na ziemiach polskich klasztoru bernardynów, założonego w Krakowie w 1453 roku. Druga zapiska własnościowa na oprawie księgi przynosi z kolei informację, iż w 1466 roku kodeks magistra Hieronima został przekazany (przez właściciela?) do biblioteki krakowskiego klasztoru. Należy więc do najstarszego księgozbioru bernardyńskiego w Polsce.pl_PL
dc.description.abstractThe present article attempts to present, with an example of a medieval codex, the value and significance of the research on provenance of historical book collections. This is the case with the book under review: it is a detailed description of the Codex from the book collection of Poznań University Library – the fifteenth century copy of Catholicon by Giovanni Balbis of Genoa, a popular and commonly used in the Middle Ages dictionary and text book (primer) of Latin grammar. The manuscript, modestly illuminated and finished in 1457, is the only specimen of a hand-written chained book (liber catenatus) currently held in the Library’s collection. The codex is unique and extremely valuable not only on account of its content, but rather because of its first owner (possibly the copyist of the original book) – Hieronim Szwarc, Master of Arts or atrium magister of the Jagiellonian University, and later a monk at Priory of Franciscans/Observants, also known as the Bernardines, in Cracow-Stradom. As it follows from the analysis of the provenance notes placed on the front side of the flyleaf of the original binding of Catholicon, as well as from available historiographical sources, both academic and monasterial, Hieronim was a son of a well-known Cracow burgher Jerzy Szwarc who, at the turn of the 1453/1454, hosted in his tenement house in the market the famous Italian penitential preacher and reformer of the Franciscan Order John of Capistrano and accompanying friars. The relevant source study has revealed that the codex was in possession (or was possibly even the work) of the Jagiellonian University graduate, and at the same time a Capistrano-follower, i.e. a member of the numerous circle of students of the Cracow Academy who, inspired by sermons delivered by John of Capistrano, joined the Franciscan/Observants Order and the first priory of the Bernardines in Poland founded in Cracow in 1453. Another ownership note provides, in turn, a statement that Master Hieronim’s codex was handed over (by the owner?) to the library of this particular priory in 1466. It belongs then to the oldest Bernardine book collection in Poland.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherBiblioteka Uniwersytecka w Poznaniupl_PL
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl_PL
dc.subjectGiovanni Balbis of Genoapl_PL
dc.subjectCatholiconpl_PL
dc.subjectHieronim Szwarcpl_PL
dc.subjectKrakówpl_PL
dc.subjectBernardinespl_PL
dc.subjectCracow University in the 15thc.pl_PL
dc.subjectliber catenatuspl_PL
dc.subjectmedieval manuscriptspl_PL
dc.subjectmedieval codicespl_PL
dc.subjectprovenance researchpl_PL
dc.subjectbernardynipl_PL
dc.subjectUniwersytet Krakowski w XV wiekupl_PL
dc.subjectkodeksy średniowiecznepl_PL
dc.subjectrękopisy średniowiecznepl_PL
dc.subjectbadania proweniencyjnepl_PL
dc.titleKodeks magistra Hieronima Szwarca. Przyczynek do dziejów najstarszego księgozbioru bernardynów w Krakowiepl_PL
dc.title.alternativeMaster Hieronim Szwarc codex. A contribution to the history of the oldest book collection of the Franciscans/Bernardines in Cracowpl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
dc.identifier.doi10.14746/b.2014.18.10-
dc.description.number18pl_PL
dc.description.pageof219pl_PL
dc.description.pageto234pl_PL
dc.description.articlenumber10pl_PL
dc.description.journaltitleBibliotekapl_PL
Appears in Collections:Biblioteka, 2014, nr 18 (27)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10.pdf4.74 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.