Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12841
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorCzachór, Zbigniew-
dc.date.accessioned2015-03-17T12:26:07Z-
dc.date.available2015-03-17T12:26:07Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationRocznik Integracji Europejskiej, 8/2014, s. 19-32.pl_PL
dc.identifier.issn1899-6256X-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/12841-
dc.description.abstractNiniejszy artykuł w całości dotyczy teoretycznych wyznaczników zmian systemowych w Unii Europejskiej projektowanych na okres 2014–2019. Autor zdecydował się w nim na naukową identyfikację oraz analizę wybranych pojęć – głównie o charakterze neoidealistycznym – pomocnych w wyjaśnieniu zmian zachodzących w systemie Unii Europejskiej. Istotne dla autora stało się stworzenie koniunktywnego schematu pojęciowego służącego do przygotowania empirycznych antykryzysowych strategii, prognoz i scenariuszy zmian systemowych. Schemat ten jest szczególnie ważny w kontekście kantowskiej metodologicznej architektoniki czystego rozumu. Podstawą jest tu proces poznania rozumowego z uszeregowanych pojęć – układających się w jeden zwarty systemat analityczny. Warto zauważyć, że proces wyróżniania wyznaczników (pojęć) związanych ze zmianą systemową w Unii Europejskiej obywać się musi przy zachowaniu uważności metodologicznej – zarówno tej jakościowej, jak i ilościowej.Z uwagi na powyższe kolejne założenie analityczne dla tego tekstu opiera się na przekonaniu autora, że zmiana mająca charakter przekształcania (regulacji, jak i transformacji) powinna dokonywać się głównie pod wpływem teorii, idei i wizji czy też konkretnych wyznaczników, a nie wciąż zmiennych i reaktywnych działań politycznych aktorów/podmiotów uczestniczących w procesie integracji europejskiej.pl_PL
dc.description.abstractThe entire paper is dedicated to the theoretical indicators of systemic change in the European Union, envisaged for the period from 2014–2019. The author decided to perform an academic identification and analysis of selected terms, mainly neo-idealistic terms, that are helpful when explaining the changes taking place in the EU’s systems. It was important for the author to design a conjunctive conceptual framework for the purpose of developing empirical anti-crisis strategies, forecasts and scenarios of systemic changes. This framework is particularly important in the context of a Kantian methodological architecture of pure reason. This is based on a process of rational cognisance from ordered concepts, forming a single, coherent analytical system. It should be noted that the process of identifying the indicators (concepts) related to systemic change in the European Union has to take place, while maintaining methodological attentiveness both in qualitative and quantitative terms. Therefore, the author makes another analytical assumption for this paper, on the basis of his conviction that change which occurs as transformation (regulation and reshaping) should primarily take place under the influence of theories, ideas, visions or concrete indicators, rather than the constantly changing and reactive political activities of the actors/entities participating in the European integration process.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniupl_PL
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl_PL
dc.subjectzmiana systemowapl_PL
dc.subjectsytuacja granicznapl_PL
dc.subjectradykalizm i myślenie radykalnepl_PL
dc.subjectnadzieja radykalnapl_PL
dc.subjectradykalna odnowapl_PL
dc.subjectuniwersalizmpl_PL
dc.subjectrozum praktyczny i publicznypl_PL
dc.subjectsystemic changepl_PL
dc.subjectborder situationpl_PL
dc.subjectradicalism and radical thinkingpl_PL
dc.subjectradical hopepl_PL
dc.subjectradical renewalpl_PL
dc.subjectuniversalismpl_PL
dc.subjectpractical and public reasonpl_PL
dc.titleTeoretyczne wyznaczniki zmiany systemowej w Unii Europejskiej 2014–2019pl_PL
dc.title.alternativeTheoretical indicators of systemic change in the European Union, 2014–2019pl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
dc.identifier.doi10.14746/rie.2014.8.2-
dc.description.number8pl_PL
dc.description.pageof19pl_PL
dc.description.pageto32pl_PL
dc.description.articlenumber2pl_PL
dc.description.journaltitleRocznik Integracji Europejskiejpl_PL
Appears in Collections:Rocznik Integracji Europejskiej, 8/2014

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
019-032.pdf99.79 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.