Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12845
Title: Europejska inicjatywa obywatelska – uwagi na temat roli obywateli w procesie integracji europejskiej
Other Titles: The European Citizens’ Initiative – remarks on the role of citizens in the process of European integration
Authors: Musiał-Karg, Magdalena
Keywords: europejska inicjatywa ludowa
demokracja bezpośrednia
UE
European Citizens’
Initiative
direct democracy
EU
Issue Date: 2014
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Rocznik Integracji Europejskiej, 8/2014, s. 81-91.
Abstract: Stawiając pytanie o naturę rozwiązań instytucjonalnych przyjętych w Unii Europejskiej, oczywistą odpowiedzią jest ta, iż fundamentem funkcjonowania systemu politycznego samej Unii – podobnie zresztą jak wszystkich jej państw członkowskich – jest demokracja przedstawicielska. Pośrednie instrumenty rządzenia często uzupełniane są formami demokracji bezpośredniej, za pomocą których uprawnieni do głosowania mają możliwość bezpośredniego wpływu na kształt agendy politycznej. Przedmiotem niniejszych rozważań jest zagadnienie roli bezpośrednich mechanizmów decydowania politycznego w procesie integracji europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonującej od 2012 r. europejskiej inicjatywy obywatelskiej. Celem niniejszego tekstu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie o rolę i perspektywy rozwoju europejskiej inicjatywy obywatelskiej jako instrumentu wpływu obywateli na decyzje związane z procesami integracji w UE.
When thinking about the character of the institutional solutions adopted in the European Union, it is clear that the political system of both the EU and all its member states is founded on representative democracy. Direct forms of governance are frequently complemented by instruments of direct democracy, which allow voters to exercise a direct influence on the political agenda. The subject of the considerations in this paper concerns the role of direct mechanisms of political decision-making in the process of European integration, with particular emphasis given to the European Citizens’ Initiative, operating since 2012. This paper aims to answer the question of the role and prospects for future development of the European Citizens’ Initiative as a tool of the influence of citizens on decisions concerning EU integration processes.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12845
DOI: 10.14746/rie.2014.8.6
ISSN: 1899-6256X
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNPiDZ)
Rocznik Integracji Europejskiej, 8/2014

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
081-092.pdf86.32 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.