Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10593/12880
Title: Partnerstwo publiczno – prywatne jako wyzwanie dla polskiej administracji publicznej. Rozważania na tle prawnoporównawczym
Other Titles: Public – private partnership as a challenge for Polish public administration. The Comparative Study.
Authors: Czajka, Aleksandra
Advisor: Skoczylas, Andrzej. Promotor
Keywords: partnerstwo publiczno - prywatne
public private partnership
zamówienia publiczne
public procurement
umowa
contract
Issue Date: 7-Apr-2015
Abstract: Celem przygotowanej rozprawy doktorskiej jest dokonanie analizy i porównania prawnych form współdziałania sektora publicznego i prywatnego w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego („PPP”) w Polsce i w Hiszpanii. Analiza konstrukcji prawnych pozwalających na podejmowanie inicjatyw partnerskich w Hiszpanii - państwie będącym liderem w zakresie realizacji inwestycji infrastrukturalnych w ramach modelu PPP - ma na celu wskazanie właściwego kierunku działań legislacyjnych dla polskiego prawodawcy, który stoi przed wyzwaniem stworzenia spójnego i opartego na przejrzystych zasadach systemu współpracy podmiotów publicznych i prywatnych. Aktualnie obowiązująca w Polsce ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, ze. zm.) nie spowodowała istotnie większego zaangażowania ze strony podmiotów publicznych oraz potencjalnych partnerów prywatnych podejmowaniem realizacji projektów w tej formule. Problemy z wdrażaniem koncepcji PPP wynikają po części z faktu, iż pojęcie partnerstwa publiczno-prywatnego nie zostało jeszcze szczegółowo zdefiniowane. W efekcie termin ten często jest nadużywany, a jego mianem określa się przedsięwzięcia, które z PPP nie mają wiele wspólnego. Okoliczność ta uzasadnia potrzebę podjęcia rozważań mających na celu uzupełnienie stanu deficytu w zakresie wiedzy na temat zasad funkcjonowania partnerstwa oraz udoskonalenie narządzi realizacji przedsięwzięć publicznych w omawianej formule współpracy międzysektorowej.
The aim of this Ph.D. thesis is to perform an analysis and comparison of legal forms of cooperation between the public and the private sector within the scope of public-private partnership (PPP) in Poland and Spain. A thorough analysis of partnership initiatives taken in Spain, which is a leaders when it comes to executing infrastructural investments within the PPP model, aims at pinpointing proper course of legislative action for a Polish employer, who faces a challenge of creating a coherent system, based on clear rules of cooperation between public and private entities. The current Polish act from 19th December 2008 on public-private partnership has not enhanced greater involvement on the part of public subjects and prospective private partners in taking on new projects in this formula. Problems with the implementation of PPP concept partly result from the fact that the notion of public-private partnership has not been clearly defined yet. As an effect, the term is overused, especially in reference to ventures which do not have much in common with PPP. This very fact calls for action which this thesis aims at, that is completing the theoretical deficit of PPP and indicating methods in which one can successfully perform ventures in the described formula of PPP.
Description: Wydział Prawa i Administracji
URI: http://hdl.handle.net/10593/12880
Appears in Collections:Doktoraty 2010-2020 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/
Doktoraty (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A.Czajka_doktorat_09.2014.pdf4.13 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.