Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/13036
Title: Stałe związki frazeologiczne w dydaktyce języka chorwackiego jako obcego
Other Titles: Idioms in Croatian’s foreign didactics
Authors: Giel, Karina
Advisor: Lewaszkiewicz, Tadeusz. Promotor
Keywords: frazeologia
phraseology
frazeodydaktyka
phraseodidactics
nauczanie języka chorwackiego
teaching the Croatian language
Issue Date: 19-May-2015
Abstract: Frazeologia jest namacalnym dowodem na działanie jednej z najczęstszych ludzkich operacji myślowych, będącej efektem skłonności ku metaforycznemu rozumieniu i opisywaniu świata. Okazuje się, że sposób, w jaki człowiek kreuje swój własny językowy obraz świata jest inny w różnych kulturach. Wiele wspólnot językowych, np. słowiańską, łączy wprawdzie daleko idące podobieństwo skojarzeń, jednakże nigdy nie jest ono całkowite. Z treści pracy doktorskiej wynika, że studenci filologii chorwackiej niemalże wcale nie znają chorwackiej frazeologii. Autorka poszukuje więc przyczyn tego stanu rzeczy i sposobów rozwiązania powstałego problemu. Stawia sobie kilka zadań: 1. Szczegółowa analiza polskiej i chorwackiej bibliografii z dziedziny frazeologii; 2. Ustalenie zasobu stałych związków frazeologicznych w podręcznikach języka chorwackiego dla obcokrajowców;3. Opracowanie zbioru materiałów glottodydaktycznych (spreparowanych tekstów z frazeologizmami, zadań, testów i ćwiczeń), uwzględniających nauczanie chorwackiej frazeologii; 4. Przeprowadzenie eksperymentu dydaktycznego, którego celem będzie wprowadzenie chorwackiej frazeologii do programu nauczania, oraz zbadanie jego efektów i sondaż opinii studentów; 5. Opracowanie podręcznego chorwackopolskiego i polsko-chorwackiego słownika frazeologicznego, który wyjdzie naprzeciw potrzebom polskich studentów kroatystyki.
Phraseology is an empirical manifestation of one of human kinds’ most frequent mind operations which is a result of a tendency towards a metaphorical understanding and description of the world. It appears that the way in which people create their own language picture of the world differs between cultures. Lots of language communities, for example the Slavic community, are integrated by a far reaching associational resemblance, however it is never absolute. As Phd thesis’ content shows, Polish students of Croatian philology in Poznań barely know Croatian phraseology. Phd thesis’ author search for reasons of this situation and means to resolve the problem. She aims to perform tasks such as: 1. A detailed analysis of a bibliography that refers to Polish and Croatian idioms; 2. Identifying idioms in textbooks for Croatian foreign didactics; 3. Preparing glotodidactic materials (texts, tests, tasks and exercises) that make allowances for phraseology; 4. Conducting a didactic experiment in order to involve Croatian phraseology in a teaching programme, than checking its results and students’ opinions; 5. Preparing a small (about 350 entries) Polish- Croatian and Croatian-Polish dictionary of idioms that could meet Croatian philology’s students’ needs.
Description: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej: Instytut Filologii Słowiańskiej
URI: http://hdl.handle.net/10593/13036
Appears in Collections:Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stałe związki frazeologiczne w dydaktyce języka chorwackiego jako obcego.pdf
  Restricted Access
6.06 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.