Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/13037
Title: Poczucie bezpieczeństwa i poziom przestępczości w Poznaniu
Authors: Jabkowski, Piotr
Kilarska, Anna
Keywords: poczucie bezpieczństwa
przestępczość
socjologia miasta
badania jakości życia
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Series/Report no.: Studia nad jakością życia;
Abstract: Program badawczy, którego wyniki zreferowano w publikacji przeprowadzony został w okresie od kwietnia do października 2011 roku przez zespół badawczy Centrum Badania Jakości Życia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na zlecenie Urzędu Miasta w Poznaniu. W ramach ilościowej fazy projektu w badaniach uczestniczyło 607 mieszkańców miasta oraz około 500 uczniów poznańskich liceów ogólnokształcących. Ilościowa część badań objęła z kolei realizację kilkunastu wywiadów pogłębionych z przedstawicielami poznańskiej policji oraz straży miejskiej, pracownikami organizacji pozarządowych działających w obszarze bezpieczeństwa publicznego, a także wybranymi grupami mieszkańców miasta. Proponowana w publikacji dyskusja wyników stanowi w znacznej mierze formę raportu badawczego i koncentruje się na zrelacjonowaniu uzyskanych wyników badań. W pierwszym rozdziale monografii przedstawiliśmy najważniejsze charakterystyki projektu badawczego. Wychodzimy od zdefiniowania pojęcia „jakość życia” oraz „poczucie bezpieczeństwa” oraz wzajemnych relacji zachodzących pomiędzy tymi pojęciami. Przedstawiamy problemy badawcze oraz wykorzystane w toku badań terenowych techniki badań. W rozdziale drugim Główne koncepcje kryminologiczne – zarys teorii przestępczości przedstawiliśmy założenia kluczowych teorii współczesnej kryminologii, w tym szkołę klasyczną oraz pozytywistyczną. Szczególną uwagę przywiązaliśmy jednak do rekonstrukcji głównych założeń socjologicznych teorii zachowań dewiacyjnych. Rozdział trzeci poświęcony jest analizie poziomu przestępczości w Poznaniu. Wykorzystując dane statystyczne Komendy Głównej Policji w Warszawie oraz Komendy Miejskiej w Poznaniu, porównaliśmy poziom przestępczości w 16 miastach wojewódzkich, by następnie scharakteryzować wewnątrzmiejskie zróżnicowania przestępczości w Poznaniu. W rozdziale czwartym przestawiliśmy wyniki badań jakościowych z wybranymi kategoriami mieszkańców Poznania oraz przedstawicielami służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w Poznaniu. Piąty rozdział oparty jest z kolei na wynikach badań ilościowych przeprowadzonych zarówno w oparciu o wywiady kwestionariuszowe z losowo dobranymi dorosłymi mieszkańcami Poznania, jak też przy wykorzystaniu technik ankietowych z losową reprezentacją młodzieży licealnej.
Sponsorship: Publikacja dofinansowana przez: Instytut Socjologii UAM w Poznaniu; Instytut Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie; Wydział Nauk Społecznych UAM w Poznaniu
URI: http://hdl.handle.net/10593/13037
ISBN: 978-83232-2697-0
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
jabkowski_1-202.pdf5.56 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons