Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/13064
Title: Wpływ środowiska domowego na umiejętności dziecka w zakresie komunikacji werbalnej
Other Titles: The influence of the home environment on the child’s verbal communicative abilities
Authors: Wiśniewska, Marta
Advisor: Puppel, Stanisław. Promotor
Keywords: Wpływ
Influence
Środowisko domowe
Home environment
Komunikacja
Communication
Dziecko
Child
Issue Date: 26-May-2015
Abstract: Rozprawa poświęcona jest zagadnieniu kształtowania umiejętności komunikacyjnych dziecka w środowisku domowym. Pracując w szkole w poznańskiej dzielnicy Wilda (gdzie często występują ubóstwo, bezrobocie, przestępczość, patologia, alkoholizm, niepełne rodziny) autorka poznała i obserwowała dzieci mające trudności komunikacyjne z powodu niedostatku opieki rodziny. Główną tezą pracy jest stwierdzenie, że im więcej pozytywnego oddziaływania na dziecko wykazują rodzice (dobre wykształcenie rodziców, czas poświęcony na rozmowy i inne zajęcia, sposób spędzania czasu, czytelnictwo, kontrola nad nauką i rozrywką dziecka – komputer i telewizja, zauważanie problemów językowych dziecka) tym lepiej rozwijają się umiejętności językowe i komunikacyjne dziecka. Omówiono pojęcia i terminy związane z komunikacją, teorie dotyczące środowiska domowego, komunikację dzieci-rodzice, najważniejsze publikacje badawcze i dzielnicę Wilda. Przebadano 38 dzieci 12-13 letnich i ich rodziców za pomocą kwestionariusza i testu, dane powiązano, przedstawiono wyniki, dane statystyczne i wnioski. Wykazano wprost proporcjonalną współzależność między wielkością i jakością zasobów językowych dziecka a jakością środowiska rodzinnego. Zaprezentowano i wyjaśniono propozycję nowego podejścia teoretycznego do rodzin - rodziny zorientowane na komunikację oraz rodziny niezorientowane na komunikację.
The thesis concentrates on the issue of development of children’s communicative abilities in the home environment. While working in a school in Poznań, in Wilda district (with such social problems as: poverty, unemployment, high crime rate, alcohol addiction, etc.) the author observed children who were neglected and thus had lower communication skills. The main thesis states that the more positive influence the parents have (parents’ high education, time spent on conversations and other activities, book-reading, supervision of child’s studying and entertainment – computer and television, observing child’s communicative problems) the better the child’s language and communicative skills develop. The author presented the main theories of communication, home environment, child-parent communication, the most important researches and a description of Wilda. 38 children of 12-13 years old and their parents took part in the research, data was collected by means of a questionnaire and a test, the data was cross-analyzed, presented statistically and conclusions were drawn. The thesis proves a directly proportional relation between the size and quality of children’s verbal skills and the quality of the home environment. The author proposed, presented and explained a new typology of families – communication-oriented families and non-communication oriented families.
Description: Wydział Neofilologii
URI: http://hdl.handle.net/10593/13064
Appears in Collections:Doktoraty (WN)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Praca doktorska, Marta Wiśniewska.pdf
  Restricted Access
3.34 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.