Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/13068
Title: Polisemia w przekładzie prawniczym grecko-polskim i polsko-greckim
Other Titles: POLYSEMY IN GREEK-POLISH AND POLISH-GREEK LEGAL TRANSLATION
Authors: Gortych-Michalak, Karolina
Keywords: polisemia
język grecki
język prawniczy
przekład prawniczy
Issue Date: 2013
Publisher: Institute of Linguistics Adam Mickiewicz University
Citation: Comparative Legilinguistics. International Journal for Legal Communication. vol 13/2013 pp. 175-183.
Abstract: Wieloznaczność terminologiczna stanowi relatywnie istotny problem w procesie przekładu, który wymaga zastosowania rozwiązania translatorskiego adekwatnego do kontekstu. Zjawisko wieloznaczności zdaje się być również nieco problematyczne do zdefiniowania przez językoznawców, którzy rozważają polisemię w kontekście homonimii i odwrotnie. Mimo dążności języka prawnego do precyzyjnego wyrażania myśli legislatora, wirtualnego autora tekstu prawnego, również i w tekstach prawnych, np. w konstytucjach i ustawach znajdują się wyrazy polisemiczne. Celem niniejszego artykułu jest opracowanie metodologii znajdowania i aplikacji adekwatnych rozwiązań translatorskich do przekładu terminów wieloznacznych polskiego i greckiego języka prawnego.Przedmiotem opracowania są terminy (wyrazy i frazy) zbudowane w oparciu o morfem rdzeniowy «πολιτ» [polit] pochodzące z prawa konstytucyjnego,administracyjnego, cywilnego obecne w greckim i polskim języku prawnym i prawniczym. W wielu opracowaniach wskazuje się na konieczność powiązania terminologii z kontekstem jako podstawy do zapewnienia właściwego ekwiwalentu translacyjnego w obrębie metodologii pragmatycznego przekładu prawniczego. Przeprowadzone badania stanowią przyczynek do rozwoju dalszych opracowań leksykograficznych w obrębie tzw. mniej popularnych języków, jakimi są język grecki i język polski. Wyniki badań mogą być aplikowane w obrębie translatoryki, glottodydaktyki oraz komparatystyki prawniczej. POLYSEMY IN GREEK-POLISH AND POLISH-GREEK LEGAL TRANSLATION Polysemy is a relatively important problem in translation and it requires a translation solution which is adequate to the context. The phenomenon of polysemy seems to be slightly difficult to be defined precisely in linguistics as lingusts analyze polysemy in reference with homonymy. Even if legal language aims at expressing accurately meanings, there are many examples of polysemous terms in statutory instruments including constitutions or statutes which are produced by a virtual author - the legislator. The purpose of the paper is to provide methodological means for finding and to applying adequate translational strategies of dealing with polysemous terms occurring in Greek and Polish legal languages. Some legal terms (words and phrases) derived from the morpheme «πολιτ» [polit] of constitutional, administrative and civil Greek and Polish legal language are investigated. The author of the paper emphasises the connection between the terms and the context in which they occur and points out that context analysis is the only way to find successful translational equivalents meeting the requirements of the pragmatic methodology of legal translation. The research might be prolegomena to further lexicographic studies of the so-called lesser spoken languages including for example Greek and Polish languages. The obtained results of the research might be used in translation studies and practice, language teaching and comparative law.
URI: http://hdl.handle.net/10593/13068
ISSN: 2080-5926
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Polisemia w przekładzie prawniczym grecko-polskim i polsko-greckim [Polysemy in Greek-Polish and Polish-Greek legal translation].pdf180.09 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons