Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1308
Title: Potencjał informacyjny krajowych baz danych przestrzennych w kartograficznych badaniach srodowiska przyrodniczego
Other Titles: Information potential of national spatial databases in cartographic studies of the natural environment
Authors: Kaczmarek, Lech
Advisor: Medynska-Gulij, Beata. Promotor
Keywords: potencjał informacyjny
information potential
bazy danych przestrzennych
spatial databases
kartograficzna metoda badan
cartographic research method
Issue Date: 19-Oct-2011
Abstract: Głównym celem rozprawy jest wskazanie kluczowej roli wyznaczania potencjału informacyjnego krajowych baz danych przestrzennych w badaniach srodowiska przyrodniczego z wykorzystaniem kartograficznej metody badan. Potencjał informacyjny danych przestrzennych to miara zasobnosci modeli obiektów przestrzennych w informacje o cechach tych obiektów, istotnych z punktu widzenia u ytkownika danych. Cele czastkowe rozprawy objeły analize zawartosci merytorycznej baz danych, ocene ich jakosci, opracowanie klasyfikacji poziomów ujecia atrybutów, okreslenie teoretycznych podstaw wyznaczania potencjału informacyjnego, empiryczne wyznaczenie wartosci potencjału wybranych danych oraz zdefiniowanie pojec statycznego i dynamicznego potencjału informacyjnego. Przedmiotem badan było czternascie najwa niejszych krajowych baz danych przestrzennych, zapisanych w formacie wektorowym i obejmujacych elementy topograficzne oraz tematyczne przestrzeni przyrodniczej. Procedura wyznaczania potencjału obejmuje: okreslenie po adanego modelu pojeciowego danych, wyznaczenie jakosci danych w zakresie kompletnosci, spójnosci logicznej, dokładnosci poło enia i dokładnosci czasowej, zdefiniowanie oczekiwanego zestawu danych atrybutowych oraz wyznaczenie dokładnosci tematycznej danych. Dokładnosc tematyczna jest kluczowym elementtem potencjału informacyjnego, poniewa atrybuty w decydujacy sposób wpływaja na mo liwosci analityczne i wizualizacyjne warstwy tematycznej. Potencjał informacyjny jest wiec narzedziem badawczym, które z jednej strony pozwala na rekomendacje danych zródłowych do procedury badawczej w sytuacji redundancji danych i niepewnosci dotyczacej ich jakosci (potencjał statyczny), a z drugiej strony umo liwia zdefiniowanie zakresu realizacji przez te dane funkcji akumulacyjnej, analitycznej i wizualizacyjnej przy przetwarzaniu geoinformacyjnym i kompilowaniu kartograficznym (potencjał dynamiczny).
The chief aim of the dissertation is to demonstrate the key role of determining the information potential of national spatial databases in studies of the natural environment using the cartographic research method. The information potential of spatial data is a measure of the body of information that models of spatial objects can provide about the characteristics of those objects significant from the point of view of the data user. The partial aims of the dissertation are to analyse the substantive scope of the databases, assess their quality, work out a classification of the levels of attribute definition, describe the theoretical foundations of determining information potential, determine the potential value of selected data empirically, and define the notions of static and dynamic information potential. The object of study was fourteen major national spatial databases, recorded in vector format and covering topographic and thematic elements of natural space. The procedure of potential determination embraces: defining the desired notional model of the data, determining their quality in terms of completeness, logical consistency as well as locational and temporal accuracy, defining the expected set of attributedata, and determining the thematic accuracy of the data. Thematic accuracy is a key element of information potential because attributes have a decisive influence on the analytic and visualising possibilities of the thematic layer. Thus, information potential is a research tool which allows, on the one hand, recommending source data for a research procedure in a situation of data redundancy and uncertainty as to their quality (static potential), and on the other hand, a tool which makes it possible to define how far those data can perform accumulative, analytic and visualisation functions during geoinformation processing and cartographic compiling (dynamic potential).
Description: Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
URI: http://hdl.handle.net/10593/1308
Appears in Collections:Doktoraty (WH)
Doktoraty (WNGiG)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
rozprawa_dr_LKaczmarek.pdf23.19 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.