Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/13091
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSchroeder, Grzegorz. Promotor-
dc.contributor.authorCegłowski, Michał-
dc.date.accessioned2015-06-03T07:39:12Z-
dc.date.available2015-06-03T07:39:12Z-
dc.date.issued2015-06-03-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/13091-
dc.descriptionWydział Chemii: Zakład Chemii Supramolekularnejpl_PL
dc.description.abstractKontrolowana, chemiczna funkcjonalizacja materiałów poprzez wprowadzanie do ich struktury określonych grup funkcyjnych umożliwia zmianę ich właściwości fizykochemicznych lub nadawanie im specjalnych zastosowań. Celem naukowym mojej pracy jest opracowanie metody syntezy i otrzymanie nowych, funkcjonalnych materiałów węglowych i polimerów zawierających receptory molekularne. Układy te mają wykazywać zdolność selektywnego wiązania jonów i cząsteczek oraz wykazywać zdefiniowane właściwości. W celu otrzymania nowych matryc dla techniki MALDI-MS, które nie generowałyby sygnałów na widmie mas w rejonie niskich mas cząsteczkowych, przeprowadziłem funkcjonalizację nanorurek węglowych poprzez przyłączenie do ich powierzchni kwasu sinapowego. Uzyskane w ten sposób materiały zastosowałem jako matryce w analizie MALDI-MS surfaktantów, kwasu foliowego oraz wankomycyny. Przeprowadzenie funkcjonalizacji określonych polimerów wymagało ode mnie uzyskania receptorów, które jednocześnie będą selektywne wobec odpowiedniego analitu i reaktywne względem grup funkcyjnych obecnych w strukturze polimeru. Pierwszym celem funkcjonalizacji polimerów było uzyskanie materiałów zdolnych do tworzenia selektywnych oddziaływań z cukrami i diolami. Drugim celem funkcjonalizacji polimerów było uzyskanie materiałów zdolnych do adsorpcji kationów metali przejściowych.pl_PL
dc.description.abstractControlled chemical functionalization of materials achieved by introduction of defined functional groups to their structure, permits endowing the materials with specific target properties. The aim of my doctoral dissertation was to design a method for the synthesis and to synthesise new functionalized carbon materials and polymers, containing molecular receptors capable of selective binding ions or molecules and showing defined properties. One of my tasks was to obtain new matrices to be employed for matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry (MALDI-MS), which would not generate signals in the mass spectra in the region of low molecular mass. I functionalized carbon nanotubes surface with sinapic. The materials obtained were applied as matrices in the MALDI-MS analyses of surfactants, folic acid and vancomycin. In order to functionalize certain polymers, it was necessary to obtain receptors that would be selective towards a given analyte and reactive towards the functional groups present in the polymer structure. The first task was to obtain materials capable of selective interactions with sugars and diols. The second aim of polymer functionalization was to obtain materials capable of adsorption of transition metal cations.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl_PL
dc.subjectfunkcjonalizacjapl_PL
dc.subjectfunctionalizationpl_PL
dc.subjectnanorurki węglowepl_PL
dc.subjectcarbon nanotubespl_PL
dc.subjectpolimerypl_PL
dc.subjectpolymerspl_PL
dc.subjectreceptory molekularnepl_PL
dc.subjectmolecular receptorspl_PL
dc.titleFunkcjonalizacja polimerów i nanomateriałów węglowych z zastosowaniem niskocząsteczkowych receptorów molekularnychpl_PL
dc.title.alternativeFunctionalization of polymers and carbon nanomaterials with low molecular weight receptorspl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL
Appears in Collections:Doktoraty (WCH)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Michał Cegłowski - rozprawa doktorska.pdf44.23 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.