Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/13254
Title: Rola agonistów i antagonistów cholinergicznych receptorów muskarynowych w regulacji procesów fizjologicznych chrząszcza Tenebrio molitor L.
Other Titles: The role of the agonists and antagonists of the muscarinic cholinergic receptors in the regulation of physiological processes in the beetle Tenebrio molitor L.
Authors: Chowański, Szymon
Advisor: Rosiński, Grzegorz. Promotor
Keywords: Receptory muskarynowe
Muscarinic receptors
Tenebrio molitor
Tenebrio molitor
Fizjologia owadów
Insect physiology
Issue Date: 15-Jun-2015
Abstract: Przeprowadzone badania aktywności fizjologicznej agonistów (karbacholu, pilokarpiny) i antagonistów (atropiny, skopolaminy) receptorów muskarynowych pozwoliły na ocenę udziału tych receptorów w regulacji funkcjonowania mięśni narządów trzewnych, zawartości składników energetycznych w tkankach, homeostazy wolnych cukrów w hemolimfie oraz morfologii, zdolności adhezyjnych i żywotności hemocytów chrząszcza Tenebrio molitor. W pracy wykazano narządowo-specyficzne działania miotropowe badanych związków na aktywność kurczliwą serca, jelita i jajowodu. Uzyskane dane wskazują na właściwości inhibicyjne antagonistów względem serca oraz stymulujący, dawko-zależny wpływ na kurczliwość jelita i jajowodu in vitro. Biotesty in vivo i in vitro dowodzą udziału badanych związków w regulacji przemian węglowodanów i lipidów, a ich działanie jest tkankowo-specyficzne i czasowo-zależne. W badaniach wykazano, iż karbachol i skopolamina mają działanie hemocytotropowe, wpływając na morfologię, adhezję i żywotność hemocytów. Związki te powodowały apoptozę hemocytów. Immunodetekcja mAChRs w jelicie sugeruje, że działanie badanych związków na fizjologię jelita może wynikać z bezpośredniego ich wpływu na mAChRs, a identyfikacja receptorów w brzusznym łańcuszku nerwowym wskazuje na pośrednie oddziaływanie tych związków na procesy fizjologiczne przez ich wpływ na struktury nerwowe unerwiające narządy trzewne.
The studies on influence of agonists (carbachol, pilocarpine) and antagonists (atropine, scopolamine) of muscarinic receptors on physiological processes in Tenebrio molitor beetle showed their participation in regulation of visceral muscles contraction, energy components content in tissues, free carbohydrates level in hemolymph and hemocytes morphology and viability. Tested compounds showed the organ-specific myotropic activity on heart, hindgut and oviduct. Results indicate that antagonists possess inhibitory properties on the heart in vivo and exert a dose-depend stimulatory effect on hindgut and oviduct contractility in vitro. In vivo and in vitro biotest indicate the input of agonists and antagonists on regulation of carbohydrates and lipid levels in tissues and the activity of these compounds is tissue-specific and time-dependent. The obtained data show that carbachol and scopolamine possess hemocytotropic activity and affect the hemocytes morphology, adhesion and viability. These compounds induce apoptosis of hemocytes. mAChRs immunodetection in the intestine suggests that tested compounds influence on contractile activity and glycogen content in this organ which may be a result of direct effect on mAChRs. The identification of these receptors in the ventral nerve cord may indicate indirect effect of the tested compounds via neural terminals which innervate visceral organs.
Description: Wydział Biologii
URI: http://hdl.handle.net/10593/13254
Appears in Collections:Doktoraty (WB)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wydz. Biologii_Rozprawa doktorska_Szymon Chowański Rola agonistów i antagonistów cholinergicznych receptorów muskarynowyc~1.pdf
  Restricted Access
3.92 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.