Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/13277
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorChurski, Paweł. Promotor-
dc.contributor.authorBorowczak, Anna-
dc.date.accessioned2015-06-16T08:12:37Z-
dc.date.available2015-06-16T08:12:37Z-
dc.date.issued2015-06-16-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/13277-
dc.descriptionWydział Nauk Geograficznych i Geologicznychpl_PL
dc.description.abstractGłównym celem pracy jest opracowanie autorskiego modelu badań ewaluacyjnych i jego empiryczna weryfikacja na podstawie trzech koncepcji badawczych w ewaluacji. Analizę tę prowadzi się w układzie następujących problemów badawczych: (1) konstrukcja modelu badań ewaluacyjnych, (2) empiryczna weryfikacja modelu za pomocą trzech koncepcji badawczych; (3) identyfikacja zalet i ograniczeń analizowanych koncepcji. Pierwsze zadanie badawcze miało charakter teoretyczno-metodologiczny, a jego realizacja wiązała się z przeglądem literatury przedmiotu w zakresie teoretycznych uwarunkowań rozwoju regionalnego i diagnozy zapotrzebowania na informacje administracji publicznej na informacje o przebiegu procesu rozwoju regionalnego kształtowanego pod wpływem interwencji publicznej. Drugie zadanie badawcze ,o charakterze empirycznym, wiązało się z odniesieniem teoretycznych założeń modelu do rzeczywistych warunków prowadzenia badań ewaluacyjnych na podstawie trzech koncepcji badawczych: ewaluacji opartej o cele, ewaluacji opartej o teorię, ewaluacji partycypacyjnej. Zadanie to przeprowadzono na przykładzie wyników realizacji dwóch generacji programów rozwoju regionalnego (ZPORR i WRPO) na obszarze podregionu poznańskiego. Trzecie zadanie o charakterze aplikacyjnym polega na wskazaniu koncepcji badawczej, która w najwyższym stopniu realizuje założenia modelu badań ewaluacyjnych. Wyznaczony problem badawczy zrealizowano z wykorzystaniem analizy porównawczej wyników badań, przeprowadzonej w dwóch wymiarach poznawczym i metodologicznym.pl_PL
dc.description.abstractThis thesis seeks to determine an original model of evaluation research and empirically verify the model with three methodologically diveri sfied evaluation designs.The analysis is based upon following research problems: (1) construction of evaluation research model; (2) empirical verification of the model with three various evaluation designs; (3) identification of merits and limitation of each applied evaluation design. The first research problem is of a theoretical and methodological nature, while its accomplishment is bound to synthesis of following sources: theoretical foudations of regional development and demand for information declared by public administration on the impacts exerted by public intervention on regional development. The second research problem of empircal nature is solved by adopting the theoretical foundations presented in the model to real conditions of empirical evaluation research based upon three designs: objective-based evaluation, theory-driven evaluation and participatory evlaution. This verification is exemplified by evaluating the results of two regional operational programmes (IROP and WROP) on the territory of poznański subregion (NUTS III). The main achivement of solving the third problem rests upon determining a methodological evaluation design, that meets the requirements of the theoretical model to the highest degree. The results of evaluation designs are therefore compared in two dimensions: cognitive and methodological.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesspl_PL
dc.subjectEwaluacjapl_PL
dc.subjectEvaluationpl_PL
dc.subjectRozwój regionalnypl_PL
dc.subjectRegional developmentpl_PL
dc.subjectInterwencjonizmpl_PL
dc.subjectInteventionismpl_PL
dc.subjectMetody badań ewaluacyjnychpl_PL
dc.subjectEvaluation research designspl_PL
dc.titleZastosowanie wybranych koncepcji badawczych w ewaluacji programów rozwoju regionalnegopl_PL
dc.title.alternativeApplication of various designs in evaluation of regional programmespl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL
Appears in Collections:Doktoraty (WNGiG)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zastosowanie wybranych koncepcji w ewaluacji_BOROWCZAK A.pdf
  Restricted Access
25.75 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.