Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/13311
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPiontek, Janusz. Promotor-
dc.contributor.advisorKrenz-Niedbała, Marta. Promotor-
dc.contributor.authorŁukasik, Sylwia-
dc.date.accessioned2015-06-19T09:09:13Z-
dc.date.available2015-06-19T09:09:13Z-
dc.date.issued2015-06-19-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/13311-
dc.descriptionWydział Biologiipl_PL
dc.description.abstractScytowie byli koczownikami, którzy zamieszkiwali rejon Morza Czarnego we wczesnej epoce żelaza. Źródła historyczne przedstawiają ich jako budzących strach, nomadycznych wojowników, którzy w wyniku licznych wojen zajęli rozległe obszary Eurazji. Celem pracy było określenie roli czynników biologicznych w osiągnięciu wiodącej pozycji społeczno-ekonomicznej Scytów wśród ówczesnych populacji zamieszkujących Eurazję, z uwzględnieniem danych kulturowych i ekologicznych, będących w interakcji z biologią grupy. Badaniom poddano populację Scytów z cmentarzyska w Glinoe, Mołdawia (IV-II w. p.n.e.). Reakcje morfologiczne na warunki życia oceniono za pomocą markerów stresu, a stan i dynamikę populacyjną oceniono w oparciu o tablice wymieralności i mierniki stanu biologicznego. Środowisko życia sprzyjało zachodzeniu prawidłowych procesów rozwojowych w badanej grupie, a negatywne czynniki działały na nią w umiarkowanym stopniu. Scytowie odróżniali się od innych grup nie tylko czynnikami kulturowymi, ale także cechami biologicznymi, które miały odzwierciedlenie m.in. w stanie ich zdrowia. Scytowie pod względem struktury demograficznej nie odbiegali w znaczący sposób od ówczesnych populacji. Niemniej jednak, cechowało ich stosunkowo duże prawdopodobieństwo śmierci we wczesnym okresie dorosłości.pl_PL
dc.description.abstractThe Scythians were nomads who lived in the Black Sea region in the early Iron Age. Historical sources show them as fearsome nomadic warriors who, in result of numerous wars, occupied vast areas of Eurasia. The aim of this study was to determine the role of biological factors in achieving a leading socio-economic position of the Scythians among populations in Eurasia of that time, taking into account the cultural and ecological data, which interact with biology of the group. Morphological responses to living conditions were assessed using stress markers whereas the population state and dynamics of the analyzed group were estimated basing on life tables and indicators of the biological state. The surrounding environment favored normal developmental processes in the studied population, while negative factors operated on individuals in a moderate degree. Scythians differed from other neighboring populations not only in cultural factors, but also the biological characteristics which were reflected, among others, in their health status. Considering the demography structure Scythians did not differ significantly from other past populations. However, they were characterized by a relatively high probability of death in early adulthood.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl_PL
dc.subjectScytowiepl_PL
dc.subjectScythianspl_PL
dc.subjectNomadzipl_PL
dc.subjectNomadspl_PL
dc.subjectszkieletowe wyznaczniki stanu zdrowiapl_PL
dc.subjectskeletal health indicatorspl_PL
dc.subjectbiodemografiapl_PL
dc.subjectbiodemographypl_PL
dc.subjectwczesna epoka żelazapl_PL
dc.subjectEarly Iron Agepl_PL
dc.titleBiologia europejskich Scytów: dynamika populacyjna i morfologiczne reakcje na warunki życiapl_PL
dc.title.alternativeBiology of European Scythians: population dynamics and morphological responses to living conditionspl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL
Appears in Collections:Doktoraty (WB)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lukasik_Biologia_europejskich_Scytow_doktorat.pdf
  Restricted Access
2.89 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.