Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1348
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorIlski, Kazimierz. Promotor-
dc.contributor.authorRachuta, Robert-
dc.date.accessioned2011-10-24T08:11:54Z-
dc.date.available2011-10-24T08:11:54Z-
dc.date.issued2011-10-24T08:11:54Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/1348-
dc.descriptionWydział historyczny: Instytut Historiipl_PL
dc.description.abstractW pracy tej podjąłem próbę opisania i wyjaśnienia zjawisk muzycznych występujących w Biblii. Próbowałem przez porównywanie tekstów źródłowych, jak również opierając się na wcześniejszych pracach dotyczących tego tematu, dojść do właściwego zrozumienia poszczególnych terminów dotyczących kultury muzycznej Izraelitów zarówno w kwestii instrumentów jak i innych zagadnień związanych z tą dziedziną. W pierwszym rozdziale mojej pracy doktorskiej starałem się zasygnalizować najważniejsze zjawiska muzyczne występujące w procesie tworzenia i funkcjonowania państwa izraelskiego. W części tej przedstawiony został niezwykły związek muzyki i sacrum w kulturze Izraela, który jest zasadniczy w procesie tworzenia instrumentarium oraz form muzycznych występujących u Izraelitów. W drugim rozdziale analiza tekstów źródłowych miała na celu stworzenie szczegółowej i nie budzącej kontrowersji mapy instrumentarium, w której znajduje się przyporządkowanie poszczególnych instrumentów do konkretnych sfer życia, ich zastosowanie w ansamblach, wykorzystanie do akompaniamentu oraz analiza występowania w poszczególnych Księgach. W kolejności opisane zostały zasady muzyki i zjawiska muzyczne występujące w Biblii. Tematy w nich zawarte zostały przeanalizowane pod kątem widzenia autorów biblijnych nie pomijając jednak tekstów źródłowych pochodzących z sąsiednich kultur. Wrażliwość twórcy czy słuchacza jest elementem nie dającym się ściśle określić i sklasyfikować. Była ona czasach Biblijnych niewątpliwie odmienna od dzisiejszej. Zatem zasady i zjawiska muzyczne kształtowane i tworzone przez ówczesnych artystów tworzone były według innych kryteriów estetycznych. Znalezienie tych właśnie kryteriów stanowiło największy problem w prawidłowym odczytaniu muzycznej działalności Izraelitów.pl_PL
dc.description.abstractThe paper aims to describe and explain musical phenomena in the Bible. By comparing source text and based on previous papers on this subject I made an attempt to arrive at correct understanding of the terms applying to the musical culture of Israelites, both in terms of instruments and other issues pertaining to this topic. The first chapter of my doctoral thesis signals the most important musical phenomena in the process of creation and operation of the Israelite state. The part presents the extraordinary relation between the music and the sacred in Israel's culture, fundamental to the process of creation of the utilized instruments and musical forms among the Israelites. The analysis of source text presented in the second chapter aims to compile a detailed and non-controversial map of instruments, where particular instruments are assigned to particular areas of life, their use in ensembles and for accompaniment, and the analysis of their presence in individual Books. Musical principles and phenomena present in the Bible have been described in order. The subjects found there have been analyzed from the point of view of biblical authors, including source texts from other cultures. The sensibility of the author or the audience cannot be strictly specified and classified. Undoubtedly, biblical sensitivity differs significantly from what prevails today. Hence, the musical principles and phenomena shaped and created by the ancient artists were made with different esthetic criteria. The biggest problem when deciphering the Israelites' musical activity was actually to find these criteria.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectMuzykapl_PL
dc.subjectMusicpl_PL
dc.subjectBibliapl_PL
dc.subjectBiblepl_PL
dc.subjectIzraelpl_PL
dc.subjectIsraelpl_PL
dc.titleMuzyka w Bibliipl_PL
dc.title.alternativeMusic in the Biblepl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL
Appears in Collections:Doktoraty (WH)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Praca doktorska Robert Rachuta.pdf1.95 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.