Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/13584
Title: Organizacja kompleksów importowych w mitochondriach wybranych przedstawicieli Amoebozoa
Other Titles: Subunit organization of the mitochondrial protein import complexes of Amoebozoa representatives
Authors: Buczek, Dorota
Advisor: Kmita, Hanna. Promotor
Keywords: OMP
IMP
IMS
import białek
mitochondria
protein import
Issue Date: 7-Jul-2015
Abstract: Mitochondria, powstałe w toku ewolucji komórki eukariotycznej, pełnią obecnie kluczową rolę w jej funkcjonowaniu. Z kolei prawidłowe funkcjonowanie mitochondriów wymaga importu znakomitej większości białek. Import ten prowadzony jest przez kompleksy białkowe zlokalizowane w różnych przedziałach mitochondrialnych. Dostępne dane wskazują, że kompleksy te zawierają podjednostki wspólne dla wszystkich organizmów eukariotycznych, jak i podjednostki charakterystyczne dla danych linii rozwojowych tych organizmów. W przypadku wyróżnianej obecnie grupy Amoebozoa istnieją tylko szczątkowe informacje dotyczące podjednostek mitochondrialnych kompleksów importowych. W związku z tym, celem niniejszej pracy było lepsze poznanie mitochondrialnego aparatu importu białka u przedstawicieli Amoebozoa w oparciu o analizę dostępnych sekwencji genomów i transkryptomów, włączając w to sekwencje transkryptomów uzyskane dla celów tej pracy. Prowadzone badania dotyczyły kompleksów TOM, TOB/SAM, ERMES, TIM22, Tim9- Tim10-Tim12, TIM23, PAM i MIA. Uzyskane wyniki wskazują, że u badanych przedstawicieli Amoebozoa, kompleksy te różnią się pod względem liczby podjednostek i ich izoform oraz „pokrewieństwa” filogenetycznego. Co ciekawe, szczególne zróżnicowanie występuje w przypadku kompleksów TOM, Tim9-Tim10-Tim12 i PAM. W konsekwencji otrzymane wyniki tylko częściowo potwierdzają proponowany dla Amoebozoa podział na Lobosa and Conosa.
An ancestral trait of eukaryotic cells is the presence of mitochondria as an essential element for their function and survival. Proper functioning of mitochondria is dependent on the import of nearly all proteins by complexes located in different mitochondrial compartments. These complexes have been proposed to contain subunits, formed by proteins common to all eukaryotes, and additional subunits regarded as lineage-specific. Since Amoebozoa are poorly sampled for these complexes, the purpose of the study was to build a more coherent picture of their mitochondrial protein apparatus represented by the following complexes: TOM, TOB/SAM, ERMES, TIM22, Tim9-Tim10-Tim12, TIM23, PAM and MIA complex. This was done by using available genome and transcriptome sequences, including transcriptomes assembled for this study. The obtained results indicate differences in the organization of the Amoebozoa mitochondrial protein import complexes reflected by differences in the number of involved subunits, the number of the subunit isoforms and also in similarities to the cognate proteins of representatives from different supergroups of eukaryotes. Interestingly, these differences appear to be the most pronounced for the TOM, Tim9-Tim10-Tim12 and PAM complexes. Consequently, the obtained results partly support the division of amoebozoans into subclades of Lobosa and Conosa.
Description: Wydział Biologia: Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii
URI: http://hdl.handle.net/10593/13584
Appears in Collections:Doktoraty (WB)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DorotaBuczek.pdf.pdf
  Restricted Access
33.19 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.