Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/13819
Title: "Wędrujące" Kaszuby. Ujęcie antropologiczne
Other Titles: "Wandering" Kashubia: An Anthropological Approach
Authors: Filip, Mariusz
Keywords: tożsamość
etnocentryzm
Inność
etnonim
Pomorze
Kaszuby
Kaszubi
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Historycznego
Citation: Rocznik Antropologii Historii, 2014, rok IV, nr 2(7), ss. 199-221.
Abstract: Przesuwanie się nazwy "Kaszuby" w kierunku wschodnim to powszechnie znany fakt historyczny, jednak znaczenie tego ruchu nie doczekało się stosownego wyjaśnienia. Uważam, że kwestia ta pozostaje nierozwiązana z powodu ograniczeń paradygmatu naturalistycznego czy też obiektywistycznego, dlatego też proponuję poszukać rozwiązania problemu w ramach paradygmatu antynaturalistycznego, co oznacza nadanie Kaszubom statusu konstruktu społecznego. Odwołując się do badań antropologicznych staram się wykazać, że lokalizacja Kaszub w przestrzeni geograficznej, jak i sama ich konceptualizacja, miały podłoże społeczno-kulturowe, konkretnie zaś uwarunkowane były punktem widzenia Niemca. Tym samym zmiany położenia Kaszub na mapie stanowiły wyraz dynamiki procesów tożsamościowych na terenie szeroko pojętego Pomorza i Meklemburgii.
The shift of the name Kashubia towards the east is a commonly known historical fact, but the significance of this change has not been properly explained. I believe that the problem remains unsolved due to limitations of the naturalistic or objectivist paradigm. Therefore, I propose looking for the solution to the problem within the framework of the anti-naturalistic paradigm, which means giving Kashubia the status of a social construct. Using anthropological findings, I set out to prove that the location of Kashubia in the geographical space, as well as its conceptualisation, had a social and cultural basis; specifically that it was conditioned by the German point of view. As such, the changes of Kashubia's location on the map were a reflection of the dynamics of identity processes in the territory of broadly defined Pomerania and Mecklenburg.
URI: http://hdl.handle.net/10593/13819
ISSN: 2084–1418
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wedrujace_Kaszuby__Ujecie_antropologiczne.pdf6.57 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.