Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14056
Title: Wpływ antropopresji na bakterioplankton i autotroficzny pikoplankton w pelagialu Jeziora Strzeszyńskiego
Other Titles: Anthropogenic impact on bacterioplankton and autotrophic picoplankton in Strzeszyńskie Lake
Authors: Kaźmierska, Agnieszka
Advisor: Szeląg-Wasielewska, Elżbieta. Promotor
Choiński, Adam. Promotor
Keywords: bakterioplankton
bacterioplankton
autotroficzny pikoplankton
autotrophic picoplankton
zlewnia
catchment area
jakość wód
water quality
rekultywacja
restoration
Issue Date: 4-Dec-2015
Abstract: Głównym celem rozprawy było poznanie dynamiki zmian bakterioplanktonu (BP) oraz autotroficznego pikoplanktonu (APP) na tle wybranych czynników środowiskowych w zmieniającym się pod wpływem antropopresji Jeziorze Strzeszyńskim. W związku z postępująca eutrofizacją wód, jezioro to od roku 2012 poddawane jest zabiegom rekultywacyjnym. Próbki wody z jeziora do analiz BP, APP i biogenów pobierano z głęboczka północnego co miesiąc, od marca do listopada 2012 roku. Ponadto w każdym miesiącu tego roku pobierano próbki wody na dopływie do jeziora - Rowie Złotnickim oraz z jeziora w pobliżu kąpieliska. Analizy mikroskopowe BP i APP (liczebność, biomasa, zróżnicowanie morfologiczne) wykonano za pomocą mikroskopu Olympus BX-60 z wyposażeniem do epifluorescencji. Uzyskane wyniki badań terenowych, laboratoryjnych i prac kameralnych pozwoliły na zweryfikowanie postawionych hipotez. Stwierdzono, że liczebność BP zmieniała się istotnie w ciągu roku, natomiast w kolumnie wody zmieniała się istotnie biomasa BP. W przypadku APP sezonowe zmiany liczebności były istotne, z dwoma szczytami: wiosną i latem. Oszacowane roczne ładunki azotu i fosforu przekroczyły wartości dopuszczalne, a nawet niebezpieczne wg kryteriów Vollenweidera. Wody Rowu Złotnickiego wnosiły do jeziora zagrażające jakości jego wód ładunki biogenów oraz bakterii z grupy coli. Istotny wpływ miała na to zmiana zagospodarowania zlewni jeziora – stwierdzono dwukrotny wzrost udziału terenów zabudowanych. Pod względem wskaźnika TSI jezioro zaklasyfikowano do wód mezo-eutroficznych, natomiast liczebność BP wskazywała na eutroficzny charakter zbiornika.
The main purpose of the dissertation was to investigate the dynamics of changes in bacterioplankton (BP) and autotrophic picoplankton (APP) concentrations when compared to selected environmental factors in Strzeszyńskie Lake, which changes due to anthropogenic activities. Since 2012, due to progressive eutrophication of the lake, the restoration programme has been launched. In order to analyze the concentration of BP, APP and nutrients, sampling was carried out in monthly intervals in 2012, in the northern basin of the lake. In addition, water samples were collected in Rów Złotnicki, the tributary of the lake, and near the lake’s bathing water area. The microscopic analysis of BP and APP (abundance, biomass, morphological diversity) was performed using an Olympus microscope BX-60 equipped with epifluorescence imaging. It was found that BP abundance changed significantly throughout the year, whereas BP biomass changed significantly in the water column. As regards APP abundance, a considerable seasonal change was observed with two peaks in spring and summer. The estimated annual nitrogen and phosphorus loading exceeded the permissible levels, or, according to Vollenweider's criteria, the concentration was even above the dangerous levels. The water of Rów Złotnicki which flows into the lake contributes to nitrogen, phosphorus and coliforms bacteria concentrations that pose risk to lake water quality. When interpreted according to the trophic state index, the lake was classified as being meso-eutrophic, whereas BP abundance points to the eutrophic class of the water body.
Description: Wydział Biologii
URI: http://hdl.handle.net/10593/14056
Appears in Collections:Doktoraty (WB)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Doktorat A. Kaźmierska.pdf
  Restricted Access
11.47 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.