Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14102
Title: Duchowość brata Alberta i jej recepcja we współczesnej posłudze bezdomnym
Other Titles: The spirituality of Albert's brother and her reception in the contemporary service for homeless persons
Authors: Kuśmider, Piotr Antoni
Advisor: Hadryś, Jacek. Promotor
Keywords: Brat Albert
Brother of Albertas
recepcja
reception
duchowość
spirituality
bezdomność
homelessness
praca
work
Issue Date: 28-Dec-2015
Abstract: Niniejsza praca jest pisana metodą analityczno-syntetyczną; jako teksty źródłowe zostaną w niej wykorzystane następujące pozycje: pisma św. brata Alberta (jego listy do braci albertynów, do sióstr albertynek, do siostry Bernardyny, projekt konstytucji zgromadzenia braci albertynów, notatnik rekolekcyjny itp.) oraz opracowania biograficzne dotyczące postaci św. brata Alberta. Jeżeli zaś chodzi o część dysertacji dotyczącą funkcjonowania placówek albertyńskich i schronisk prowadzonych przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta oraz pracy z osobami bezdomnymi w tych ośrodkach, materiałami źródłowym będą tutaj wszelkie publikacje, które ukazują się cyklicznie lub okolicznościowo. Korzystałem również z wszelkich dokumentów wewnętrznych dotyczących wspomnianego Towarzystwa, takich jak: statut, zalecenia duszpasterskie, kierunki rozwoju oraz opracowania biograficzne sporządzone w organizacji. Natomiast opisując inne niż albertyńskie stowarzyszenia niosące pomoc bezdomnym, jako materiały źródłowe potraktowałem również publikacje książkowe, pracę magisterską, strony internetowe oraz wywiad. Rozdział pierwszy poświęcony jest sylwetce brata Alberta, rozdział drugi dotyczy duchowości brata Alberta, natomiast w rozdziale trzecim opisałem współczesne metody pracy z osobami bezdomnymi.
This work is written with analytical-synthetic method; as source materials the used following positions will stay in it: letters St of Albert's brother (his letters to brothers of monks of the order founded by Brother Albert in Cracow in the 19th century, to sisters of nuns of the order founded by Brother Albert in Cracow in the 19th century, to the sister St Bernard dogs, project of the constitution to attract brothers of monks of the order founded by Brother Albert in Cracow in the 19th century, notebook retreat and the like) and biographical studies concerning the St of Albert's brother for the figure. If whereas a Help to them means the part of the dissertation concerning functioning of institutions of the Order of Brother Albert and run hostels by the Society. St Brat of Albert and the work with homeless persons at these centers, with materials source there will be all publications which are appearing cyclically or occasionally here. I also used all internal documents concerning the recalled Company, so as: articles of association, pastoral recommendations, directions of the development and biographical studies drafted in the organization. However describing associations other than of the Order of Brother Albert coming to homeless persons' aid, as source materials I also treated books, a master's thesis, websites and the interview. The first chapter is devoted to the figure of Albert's brother, the chapter two is regarding the spirituality of Albert's brother, however in the chapter three I described contemporary methods of the work with persons with the homeless.
Description: Wydział Teologiczny
URI: http://hdl.handle.net/10593/14102
Appears in Collections:Doktoraty (WT)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Doktorat.pdf
  Restricted Access
2.5 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.