Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14164
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKuligowski, Waldemar. Promotor-
dc.contributor.authorSchilling, Agnieszka-
dc.date.accessioned2016-01-08T09:49:20Z-
dc.date.available2016-01-08T09:49:20Z-
dc.date.issued2016-01-08-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/14164-
dc.descriptionWydział Historycznypl_PL
dc.description.abstractWspółczesne subkultury młodzieżowe nie są marginesem życia społecznego. Są częścią kultury dominującej, przede wszystkim za sprawą komercjalizacji i globalizacji, ale również dzięki postępującemu rozwojowi technologicznemu i mediatyzacji. Buntowniczość znana z poprzednich dekad została uciszona. Dzisiaj dla członków subkultur młodzieżowych bardziej liczą się artefakty subkulturowe, zabawa, konsumpcja i rozrywka niż ideologia, polityka czy kontestacja kultury dominującej. Nastąpiła ich transformacja. Stały się globalnymi sieciami społecznymi, które są do siebie podobne w różnych rzeczywistościach lokalnych (w obrębie kultury zachodniej). Co istotne, ich powstawanie i istnienie związane jest ponadto z procesami urbanizacyjnymi. To miasta są przestrzeniami najciekawszych subkulturowych aktywności. Poza tym członkowie współczesnych subkultur wiele czasu spędzają w cyberprzestrzeni. Rozprawa dotyczy wybranych subkultur młodzieżowych (muzycznych, miejskich sportów ekstremalnych, wizualnych), które można zaliczyć do subkultur „miękkich”, uchodzących na ogół za pozytywne zjawiska, będącymi elementami kultury popularnej, związanymi z działalnością artystyczną, zabawowo-rozrywkową i intelektualną. Składa się z następujących rozdziałów: „Definiowanie subkulturowości”, „Charakterystyka subkultur młodzieżowych”, „Przestrzenie subkulturowe”, „Artefakty subkulturowe”, „Metodologia badań”.pl_PL
dc.description.abstractContemporary youth subcultures are not a margin of social life. They are a part of the dominant culture, mainly due to commercialization and globalization, but also owing to progressive technological development and mediatization. Rebelliousness known from last decades has been silenced. What counts more today for members of youth subcultures, are subcultural artefacts, fun, consumption and entertainment rather than ideology, politics or contestation of the dominant culture. They have undergone through a transformation. They have become global social networks, similar to each other in various local realities (within the western culture). Significantly, their emergence and existence is in addition connected with processes of urbanization. Nothing else but the cities are the space of the most interesting subcultural activities. Moreover, members of the contemporary subcultures spend much time in cyberspace. The following thesis is concerned with chosen youth subcultures (musical, related to urban extreme sports and visual), which can be classified as “soft” subcultures, generally passing as positive phenomena, being elements of the popular culture, connected with artistic, fun&entertainment and intellectual activity. It is comprised of the following chapters: “Defining Subculturality”, “Characteristics of Youth Subcultures”, “Subcultural Spaces”, “Subcultural Artefacts” and “Research Methodology”.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesspl_PL
dc.subjectsubkultury młodzieżowepl_PL
dc.subjectyouth subculturespl_PL
dc.subjectsubkulturowe przestrzeniepl_PL
dc.subjectsubcultural spacespl_PL
dc.subjectsubkulturowe artefaktypl_PL
dc.subjectsubcultural artifactspl_PL
dc.subjectkomercjalizacjapl_PL
dc.subjectcommercializationpl_PL
dc.subjectglobalizacjapl_PL
dc.subjectglobalizationpl_PL
dc.titleWspółczesne (sub)kultury młodzieżowe w kontekstach komercjalizacji i globalizacjipl_PL
dc.title.alternativeContemporary Youth (Sub)cultures in Contexts of Commercialization and Globalizationpl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL
Appears in Collections:Doktoraty (WH)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Współczesne (sub)kultury młodzieżowe (...)_Agnieszka_Schilling.pdf
  Restricted Access
5.11 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.