Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1453
Title: Uto­pia języka dosko­na­łego w euro­pej­skim kręgu kul­tu­ro­wym
Authors: Kulczycki, Emanuel
Keywords: Wieża Babel
język
language
artificial language
Issue Date: 2007
Publisher: Wydawnictwo Instytutu Filozofii UAM
Citation: Kul­czycki, E. (2007). Uto­pia języka dosko­na­łego w euro­pej­skim kręgu kul­tu­ro­wym. Homo Com­mu­ni­ca­ti­vus, 2(1), 65–77.
Series/Report no.: Homo Communicativus;
Abstract: Homo sapiens, gatu­nek nie­mal pod każ­dym wzglę­dem jed­no­rodny fizjo­lo­gicz­nie, pod­dany pra­wie jed­na­ko­wym pro­ce­som bio­lo­gicz­nym i spo­łecz­nym, o podob­nej ewo­lu­cyj­nej prze­szło­ści; gatu­nek, który poro­zu­miewa się tysią­cami róż­nych języ­ków. Ludzie są iden­tycz­nie zbu­do­wani, ale nie posłu­gują się jedną, uni­wer­salną mową. Korzy­ści, jakie wyni­ka­łyby ze wspól­nego, zro­zu­mia­łego dla każ­dego czło­wieka języka, są oczywiste. Tęsk­nota za takim języ­kiem jest obecna we wszyst­kich cywi­li­za­cjach. Wątek pomie­sza­nia języ­ków (The Con­fu­sion of Ton­gues), rekon­struk­cja i kon­struk­cja języka dosko­na­łego snuje się przez wszyst­kie kul­tury. W mito­lo­gii wie­lość języ­ków to nie­szczę­ście i sła­bość ludz­ko­ści. Sta­ro­żytni Per­so­wie wie­rzyli, iż wie­lo­ję­zyczny ród czło­wie­czy doczeka się w końcu wspól­nego języka w kró­le­stwie Ormuz­do­wym.
URI: http://hdl.handle.net/10593/1453
Alternative Location: http://hc.amu.edu.pl/numery/2/kulczycki.pdf
ISSN: 1896-3099
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Utopia_jzyka_doskonaego_w_europejskim_krgu_kulturowym.pdf108.46 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.