Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14687
Title: On the political dimension of political science – a few words about political dimension as the final judgment and reasoning
Authors: Rosicki, Remigiusz
Editors: Jurga-Wosik, Ewa
Paczos, Sebastian
Rosicki, Remigiusz
Keywords: polityczność
the political
nauki polityczne
political sciences
teoria polityki
political theory
metodologia nauk politycznych
political science methodology
ostateczne uzasadnienie
ultimate reasoning
ostateczne rozstrzygnięcie
final judgment
strategie teoretyczne
theoretical strategies
Issue Date: 2014
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Citation: R. Rosicki, On the political dimension of political science – a few words about political dimension as the final judgment and reasoning, in: E. Jurga-Wosik, S. Paczos, R. Rosicki (eds.), W poszukiwaniu polityczności, WNPiDz UAM, Poznań 2014, pp. 71-81.
Abstract: The subject of the text is the issue of the "political", which is defined as the nature and level of the final judgment and ultimate reasoning. The issues of this kind of the "political" has been attempted to distinguish in political sciences. The text focuses on: (1) the scientist as an agent for the final judgment and reasoning, (2) the subject of study of political science, (3) "theoretical strategies" in the science of politics. The latter problem has been discussed mainly on the example of Polish political science. Discussed were among others: (1) "the dilemma of scale", (2) limited operational capacity (methodological and theoretical), (3) aesthetic imagery of political life, (4) structural ignorance in the field of ontology, epistemology and methodology.
Przedmiotem tekstu jest problematyka „polityczności”, którą określono jako naturę i poziom ostatecznego rozstrzygnięcia i uzasadnienia. Problematykę tak rozumianej „polityczności” próbowano wskazać w naukach politycznych. W tekście skupiono się na: (1) naukowcu jako podmiotowi dokonującemu ostatecznego rozstrzygnięcia i uzasadnienia, (2) przedmiocie badań nauk o polityce, (3) „strategiach teoretycznych” w naukach o polityce Ostatni z wymienionych problemów został omówiony głównie na przykładzie polskiej politologii. Poruszono m.in. kwestie: (1) „dylematu skali”, (2) ograniczonych możliwości operacyjnych (metodologiczno-teoretycznych), (3) estetycznej metaforyki życia politycznego, (4) strukturalnej ignorancji w zakresie ontologii, epistemologii i metodologii.
URI: http://hdl.handle.net/10593/14687
ISBN: 978-83-62907-55-7
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNPiDz)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
On the political dimension of political science – a few words about political dimension as the final judgment and reasoning.pdf82.38 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons