Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14693
Title: Wokół składni „Rozmyślań dominikańskich”
Other Titles: Around the syntax of Rozmyślania dominikańskie (‘Dominican meditation’)
Authors: Ziółkowska, Olga
Advisor: Mika, Tomasz. Promotor
Keywords: składnia historyczna
historical syntax
apokryfy
apocrypha
średniowieczna pasja
medieval passion
wydawanie tekstów dawnych
publication of the old-polish texts
Issue Date: 2016
Abstract: Głównym celem rozprawy doktorskiej był monograficzny opis składni „Rozmyślań dominikańskich”. Rozprawa składa się z trzech obszernych rozdziałów. Pierwszy z nich prezentuje zewnątrzjęzykowe czynniki wpływające na składniowe ukształtowanie tekstu . Są to m.in. współobecność tekstu i miniatur, wielowarstwowość genetyczna, wpływ łacińskich źródeł, obecność struktur retorycznych. Drugi rozdział zawiera szczegółowe analizy wybranych zagadnień składniowych. Wzięto pod uwagę wymienione wcześniej czynniki zewnątrzjęzykowe i wewnatrzjęzykowe. Problemy, na które zwrócono uwagę to: długość zdań w RD, sposoby wprowadzania przytoczeń, struktury z rzeczownikami odczasownikowymi, funkcje zaimków, glosy wciągnięte w tekst główny przez kopistę, obecność ACI, a także wyliczenia. Ostatnia część ma charakter praktyczny. Porównano wcześniej wydane fragmenty transkrypcji RD, wskazano typu problemów wydawniczych, charakterystycznych dla tego tekstu i – uwzględniając wiedzę o całym zabytku – zaproponowano nowe rozwiązania edytorskie.
The main purpose of this PHD thesis is to describe the syntax of ‘Dominican meditation’. This PHD thesis contains three big chapters. The first one presents non-syntax causes, which have an impact on the shape of ‘Dominican meditation’. These include: the presence of miniatures in the codex, its multilayered structure, the influence of the Latin sources, the presence of rhetoric structures. The second chapter shows particular syntax analysis. The lingual and intralingual factors, which were mentioned in the previous chapter, were taken into account in this part of the text. Important issues which are mentioned here are the problem of the length of sentences in ‘Dominican mediation’, ways to make reporting speach, the presence of structures with gerundium (accumulation of sens in a single sentence), the functions of pronouns, marginal annotations, gloss, which was caught into the main text, ACI construction, enumeratio. The last chapter is practical. The previously analysed transcriptions of the fragments of ‘Dominican meditation’ were compared. It also contains suggestions, how to prepare a new one. A new edition should include new knowledge of the syntax of the monument. This chapter shows concrete solutions for editorial
Description: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
URI: http://hdl.handle.net/10593/14693
Appears in Collections:Doktoraty (WFPiK)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
doktorat OZ.pdf
  Restricted Access
3.37 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.