Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14948
Title: Postawy pracowników wobec zmiany organizacyjnej. Analiza socjologiczna na przykładzie przedsiębiorstw przechodzących procesy transformacyjne
Other Titles: Employees' attitudes towards organizational change. Sociological analysis of enterprises under transformation
Authors: Nowak, Witold
Advisor: Cichocki, Ryszard. Promotor
Keywords: zmiana organizacyjna
organizational change
postawy pracowników
employees’ attitudes
kultura organizacyjna
organizational culture
procesy transformacyjne
transformation processes
Issue Date: 2016
Abstract: Obszar tematyczny dysertacji wpisuje się w rozważania dotyczące relacji między kolektywnymi strukturami a zbiorowymi i indywidualnymi interesami w organizacjach formalnych. Głównym celem rozprawy doktorskiej jest przeprowadzenie kompleksowej analizy socjologicznej postaw pracowników trzech przedsiębiorstw przechodzących procesy transformacyjne wobec zmiany organizacyjnej. Dla osiągnięcia celu głównego zdiagnozowane zostały postawy pracowników tych organizacji gospodarczych wobec reform w kluczowych wymiarach. Wykorzystane zostały przy tym dominujące w badaniach nad zmianą organizacyjną koncepcje wskaźników postaw pracowników: gotowości do zmiany organizacyjnej, zaangażowania w zmianę organizacyjną, otwartości na zmianę organizacyjną oraz cynizmu dotyczącego zmiany organizacyjnej. Ponadto celem szczegółowym badania było zidentyfikowanie determinant postaw wobec zmiany organizacyjnej mieszczących się w sferze kultury organizacyjnej oraz pola organizacyjnego. Dla osiągnięcia przedstawionych powyżej celów dysertacji przeprowadzone zostały badania empiryczne metodą studium przypadku. Zgodnie z postulatem pluralizmu metodologicznego do modelu badania włączone były techniki badawcze należące zarówno do metodologii jakościowej, jak i ilościowej. Dysertacja dostarcza modelu eksplanacyjnego postaw wobec zmiany organizacyjnej oraz przedstawia wyniki jego empirycznej weryfikacji.
The topic of the dissertation refers to considerations of relations between collective structures and collective and individual interests in formal organizations. The main scientific aim of the thesis is conducting a comprehensive sociological analysis of employees’ attitudes towards organizational change in three enterprises under transformation. For attaining the main purpose employees’ attitudes towards organizational change were diagnosed in selected key dimensions. Particular attention was put on application of four dominant in research on organizational change concepts of constructs characterizing employees’ attitudes towards organizational change: readiness for change, commitment to change, openness to change, and cynicism about organizational change. Further research objectives cover identifying social determinants of attitudes towards organizational change with the special emphasis on the role of organizational culture and organizational field. The empirical study was based on the case study method. According to the methodological pluralism ideas the research model was composed of both qualitative and quantitative research techniques. The doctoral thesis provides an explanatory model of employees' attitudes toward organizational change and its empirical verification.
Description: Wydział Nauk Społecznych: Instytut Socjologii
URI: http://hdl.handle.net/10593/14948
Appears in Collections:Doktoraty (WNS)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
W.Nowak_Praca doktorska_Postawy pracowników wobec zmiany organizacyjnej.pdf
  Restricted Access
3.29 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.