Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1540
Title: The Offstage of Democracy: The Problem of Social Dialogue in John Dewey’s and Walter Lippmann’s Writings
Authors: Dąbrowska, Katarzyna
Keywords: anthropology
communication
community
democracy
Dewey
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM
Citation: Lingua ac Communitas, 2010, vol. 20, s. 71-84
Abstract: The aim of this article is to present and discuss John Dewey’s and Walter Lippmann’s views on the problem of communication in a democratic society, particularly their views on the question of a role of communication in forming social processes. First part of the paper outlines the framework of this problem and its meaning to the question of possibility of democracy. Part two is concerned with anthropological and socio-political considerations: I discuss the Deweyan and the Lippmannian understanding of individual, society, intelligence and democracy. In part three I examine in detail the problem of communication, with special attention given to the questions of the role of communication in forming social processes, the foundations and conditions of communication, the debaters, and a subject matter of a debate as well as the questions of who and what forms this debate and whether we can form it altogether.
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja i omówienie poglądów Johna Deweya i Waltera Lippmanna na problem komunikacji w społeczeństwie demokratycznym, a w szczególności na kwestię roli, jaką pełni ona w kształtowaniu procesów społecznych. W części pierwszej nakreślam ramy owej problematyki i jej znaczenie dla pytania o możliwość demokracji. Część drugą stanowią rozważania z zakresu antropologii oraz filozofii społeczno-politycznej; omawiam w niej Deweyowskie i Lippmannowskie rozumienie jednostki, społeczeństwa, inteligencji oraz demokracji. W części trzeciej rozważam szczegółowo problem komunikacji, a zwłaszcza pytania o rolę komunikacji w kształtowaniu procesów społecznych, o podstawy i warunki komunikacji, o uczestników oraz przedmiot debaty społecznej, o to, kto i co nadaje owej debacie kształt, a także pytanie o to, czy i na ile możemy ową debatę kształtować.
URI: http://hdl.handle.net/10593/1540
ISSN: 1230-3143
Appears in Collections:Lingua ac Communitas, 2010, Volumin 20

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LIN-5.pdf160.8 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.