Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/16384
Title: Korporacje zawodowe w taryfie cen maksymalnych Dioklecjana
Other Titles: Professional corporations in the Diocletian’s Edict on Maximum Prices
Authors: Jaroszyński, Adam
Advisor: Ilski, Kazimierz. Promotor
Keywords: Dioklecjan
korporacje
taryfa cen maksymalnych
logistes
Diocletian
corporations
Edict on Maximum Prices
logistes
Issue Date: 2016
Abstract: Edykt Dioclecjana o cenach maksymalnych z roku 301 jest jednym z najbardziej intrygujących źródeł. Wyznaczał maxima cenowe dla ponad 1400 pozycji – towarów, płac i transportu. Dysertacja jest próbą analizy edyktu, jako narzędzia kompleksowego zarządzania i jako źródła informacji o wybranych aspektach rzymskiej gospodarki. Autor bada relacje pomiędzy państwem a zawodowymi stowarzyszeniami. „Wstęp”, oprócz hipotez i problemów badawczych zawiera obszerny przegląd źródeł i literatury, a także omówienie stanu badań nad rzymskimi korporacjami i antyczną ekonomią. Rozdział I („Edykt”) jest prezentacją samego edyktu w kontekście reform Dioklecjana, zawiera też omówienie uzupełnień polskiego wydania taryfy. Rozdział II („Korporacje”) zestawia zawody z taryfy, prezentuje też zapisy dotyczące korporacji w źródłach normatywnych. Obszerną część tekstu stanowi analiza informacji pochodzących ze źródeł papirologicznych. Badaniu poddano egipskie „Deklaracje cen” przygotowywane przez korporacje dla urzędnika noszącego tytuł logistesa. Takiego rodzaju kontroli cen nie notowano przed okresem tetrarchii, a obowiązki logistesa w tym zakresie zostały mu przypisane, ok. 303 r. Autor twierdzi, że comiesięczna procedura raportowania cen przez korporacje była częścią systemu zarządzania finansami. Edykt i inne reformy Dioklecjana były jego istotnymi elementami.
The Diocletian’s Edit on Maximum Prices of 301 A.D. sets prices for over 1400 items – commodities, grades of labor and freight rates. The dissertation examines the Edict as one of the vehicles of a complex ruling policy and as a source of data capturing various aspects of Roman economy. The author investigates the relationship between the state and professional collegia. The introduction chapter covers the goals and challenges. It is also an extensive review of sources, literature. and current scholarship on Roman corporations and ancient economy. In the chapter I ( „Edict”) Diocletian’s reforms and the edict itself are examined. Several amendments to a Polish edition are described . The chapter II („Corporations”) starts with a list of professions from the tariff, followed by an overiew of legal sources pertaining to corporations. Then, the results of the analysis of papyrological sources are produced. Egyptian “Declarations of prices” addressed to the office of logistes by various guilds were examined. Such type of price control, not attested before the Tetrarchy was assigned to logistes approx. AD 303. The author argues, that a monthly procedurę of price reporting was a part of a system of financial management. The Edict on prices and other Diocletian’s reforms were substantial elements of this model.
Description: Wydział Historyczny: Instytut Historii
URI: http://hdl.handle.net/10593/16384
Appears in Collections:Doktoraty (WH)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DOKTORAT ADAM JAROSZYŃSKI.pdf8.61 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.