Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1669
Title: Porosty w krajobrazie rolniczym Sandru Nowotomyskiego
Other Titles: Lichens in the agricultural land of the Sandr Nowotomyski
Authors: Zarabska, Daria
Advisor: Fałtynowicz, Wiesław. Promotor
Latowski, Karol. Promotor
Keywords: zróżnicowanie porostów
Lichen diversity
grupy funkcjonalne
functional group
bioindykacja
bioindication
przemiany antropogeniczne
anthropogenic changes
równina Nowotomyska
Nowotomyska plain
Issue Date: 2-Jan-2012
Abstract: Celem badań było zebranie danych na temat zróżnicowania gatunkowego porostów i bogactwa gatunkowego grup funkcjonalnych z uwzględnieniem typów zbiorowisk obecnych w krajobrazie rolniczym Sandru Nowotomyskiego. Wpływ zanieczyszczeń powietrza pochodzących ze źródeł rolniczych był analizowany w oparciu o liczby zróżnicowania porostów (LDV) z wykorzystaniem taksonów referencyjnych i wskaźników eutrofizacji. Listę otrzymanych gatunków przeanalizowano w odniesieniu do statusu ochronnego porostów oraz stopnia ich rozpowszechnienia na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej i zagrożenia w kraju. Obszar badań wyznaczono na terenie Równiny Nowotomyskiej w zachodniej części Polski. Okazy, zebrane w obrębie losowo wyznaczonych powierzchni badawczych, oznaczono z wykorzystaniem ich morfologicznych i chemicznych cech. Wykazano obecność 174 taksonów. Za cenne uznano stwierdzenia Bacidina neosquamulosa i Cladonia merochlorophaea var. novochlorophaea wyróżnione w związku z rzadkością ich notowań w kraju. Wśród interesujących gatunków znalazły się głównie epifity. Wpływ działalności rolniczej zaznaczył się w odniesieniu do stopnia różnorodności gatunków i bogactwa grup funkcjonalnych oraz występowania wskaźników eutrofizacji. Obecność interesujących siedlisk i notowań porostów w środkowej części terenu powiązana jest z ekstensywnym sposobem jej użytkowania.
The aim of research was to study the diversity among lichens species and the richness of the functional groups considering type of community in the agricultural land of the Sandr Nowotomyski. Impact of the air pollution from the agricultural sources was investigated based on the measurements of the lichen diversity value (LDV) for reference species and indicators of eutrophication. List of the species was analyzed in the context of their status protection and rarity in Poland and Nizina Wielkopolsko-Kujawska lowland. The study region the Równina Nowotomyska is situated in the western part of Poland. Region represented typical agricultural landscape. Specimens, collected within randomly selected sampling sites, were identified considering their morphological and chemical characteristic. Following the study the list of 174 taxa was prepared. Among more interesting records Bacidina neosquamulosa and Cladonia merochlorophaea var. novochlorophaea were distinguished because of their rarity in Poland. Among other valuable founds are mainly epiphytic species. Significant impact of agricultural areas on the species diversity, the species richness of some functional groups and occurrence of the indicators of eutrophication was observed. Central part seems to host some interesting habitats and species connected with the extensive type of the agricultural activity.
Description: Wydział Biologii
URI: http://hdl.handle.net/10593/1669
Appears in Collections:Doktoraty (WB)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ryc.1. Mapa geomorfologiczna Niziny Wielkopolskiej_legenda.jpg507.75 kBJPEGView/Open
Tab. 1. Charakterystyka porostów epifitycznych.xls45.5 kBMicrosoft ExcelView/Open
Tab.2. Charakterystyka porostów epiksylicznych.xls34.5 kBMicrosoft ExcelView/Open
Tab. 3. Charakterystyka porostów epigeicznych.xls21.5 kBMicrosoft ExcelView/Open
Tab. 4. Charakterystyka porostów epilitycznych.xls31 kBMicrosoft ExcelView/Open
Tab. 5. Charakterystyka porostów występujących w sadach.xls32.5 kBMicrosoft ExcelView/Open
Tab. 6-57.doc7.81 MBMicrosoft WordView/Open
Zarabska D._2011_doktorat.pdf24.95 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.