Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/17749
Title: Społeczeństwo regionu piotrkowskiego wobec wojny polsko-rosyjskiej 1919-1921
Other Titles: The Piotrków region’s community in the face of Polish-Russian War 1919-1921
Authors: Hubka, Maciej Roman
Advisor: Matuszak, Zygmunt. Promotor
Keywords: Piotrków Trybunalski
wojna polsko-rosyjska 1919-1921
Polish-Russian War 1919-1921
Wojsko Polskie 1919-1921
Polish Army 1919-1921
społeczeństwo
community
Issue Date: 2017
Abstract: Praca doktorska pt. „Społeczeństwo regionu piotrkowskiego wobec wojny polsko-rosyjskiej 1919-1921”, ukazuje złożoną sytuację i postawy społeczeństwa regionu piotrkowskiego wobec tytułowego konfliktu zbrojnego. W dwóch pierwszych rozdziałach dokonano charakterystyki terenowej, ekonomicznej, demograficznej i administracyjnej regionu, a także zaprezentowano straty wojenne z lat 1914-1918. Trzy kolejne rozdziały, stanowiące zasadniczą część rozważań, poświęcone zostały zagadnieniom ukazującym kwestie tworzenia oddziałów Wojska Polskiego w regionie, świadczeń materiałowych na rzecz obronności, a także postaw organizacji społecznych i partii politycznych wobec wojny. Podstawową bazą źródłową pracy jest zasób Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim. Pochodzące z niego źródła archiwalne wniosły wiele informacji dotyczących wyżej wspomnianych kwestii. Dotychczasowy stan badań w tym zakresie w przypadku historiografii regionalnej, był w wielu przypadkach znikomy. W pracy wykorzystano również materiały archiwalne z zasobów Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Centralnego Archiwum Wojskowego im. mjr. Bolesława Waligóry w Warszawie oraz Archiwum Państwowego w Łodzi. Na potrzeby omówienia kolejnych problemów badawczych sięgnięto również do znacznej liczby publikacji naukowych, m.in. z zakresu historii Wojska Polskiego, jego struktur administracyjnych, rodzajów broni i służb.
The dissertation entitled “The Piotrków region’s community in the face of Polish-Russian War 1919-1921” shows a complex situation and the attitudes of Piotrków region’s community in the face of title military conflict. The first two chapters described the characterisation of terrain, economy, demography and administration of the region. The war losses from 1914-1918 were also presented. Next three chapters were devoted to several issues, such as: the organisation of Polish Army’s units in the region, the description of material acquisition, and the attitudes of social organisations and political parties towards the war. This dissertation was mainly based on the archival materials from the State Archive in Piotrków Trybunalski’s resources. Derived from archival sources, it brought a lot of information on the mentioned issues. Until now, state of research in this area in the area of regional historiography was, in many cases, exiguous. The study also used archival materials from The Archive of New Records in Warsaw, major Boleslaw Waligóra’s Central Military Archive in Warsaw and the State Archive in Lodz. For the purpose of discussing further research problems, a significant number of scientific publications was used, including the history of the Polish Army, its administrative structures, weapons and services.
Description: Wydział Historyczny
URI: http://hdl.handle.net/10593/17749
Appears in Collections:Doktoraty (WH)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hubka M.R., Społeczeństwo regionu piotrkowskiego wobec wojny polsko-rosyjskiej 1919-1921.pdf
  Restricted Access
12.11 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.