Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1782
Title: Z dziejów średniego szkolnictwa bibliotekarskiego. Liceum bibliotekarskie w Krakowie (1947–1960)
Other Titles: Some material relating to the history of librarianship secondary schools. The case example of the librarianship school in Cracow (1947–1960)
Authors: Dudziak-Kowalska, Małgorzata
Janczak, Barbara
Keywords: kształcenie bibliotekarzy
education of librarians
średnie szkolnictwo bibliotekarskie
secondary librarianship schools
liceum bibliotekarsko-księgarskie w Krakowie
specialized lyceum for librarians and booksellers in Cracow
Issue Date: 2011
Publisher: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
Citation: Biblioteka, 2011, nr 15(24), str. 196-215
Abstract: W okresie powojennym istotną rolę w przygotowaniu kadry bibliotekarskiej odegrały placówki oświatowe kształcące na poziomie średnim (licealnym). Niniejszy artykuł jest próbą przybliżenia tego okresu na przykładzie krakowskiego liceum bibliotekarskiego. Opracowanie oparte jest głównie na materiałach archiwalnych. Omówiono takie aspekty funkcjonowania szkoły, jak jej tworzenie, organizacja i zarządzanie, nadzór zewnętrzny oraz powody jej rozwiązania. Poruszono też zagadnienia programów nauczania, kadry pedagogicznej i jakości kształcenia oraz charakterystyki uczniów i absolwentów szkoły. Nakreślono sylwetki dyrektorów i bardziej znaczących pedagogów. Jakkolwiek całościowa ocena działalności szkoły nie rysuje się jednoznacznie, trudno nie docenić jej zasług w okresie braku wykwalifikowanych bibliotekarzy. Należy przypuszczać, że ten skromny przyczynek do dziejów szkolnictwa bibliotekarskiego pobudzi badaczy do dalszych poszukiwań i pogłębionych analiz.
In the period shortly after the WWII , secondary schools in librarianship had a substantial part in the education of future library staff for libraries. The present article attempts to provide an insight into this particular period with the case example provided by the Cracow-based Liceum Bibliotekarskie (library specialized high school in the Polish educational system). The evaluation is mainly based on available archival material. The following aspects of the functioning of the school are discussed: creation, initial organization and management of the school, supervision within the structure of national educational system and the reasons behind its dissolution. In addition, core curricula, the school’s staff and the quality of education are discussed, as well as brief profiles of its pupils and graduates are provided. The article also presents brief profiles of the school’s directors and distinguished teachers. Though it is hard to say that the overall performance of the school can be unequivocally summarized, its merits and contribution to the educational system at the times of post-war scarcity of qualified librarians can hardly be overlooked. It should be believed that the present humble contribution of the present authors to the general study on the history of librarianship schools in Poland will stimulate other researchers to take on further research on the subject and formulate more in-depth analyses.
URI: http://hdl.handle.net/10593/1782
ISSN: 0551-6579
Appears in Collections:Biblioteka, 2011, nr 15 (24)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
07.pdf341.16 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.