Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/17966
Title: Społeczeństwo marnotrawców? Funkcje i status normy niemarnowania żywności
Other Titles: The Wasters’ Society? Functions and Status of the not Wasting Food Norm
Authors: Modrzyk, Ariel
Advisor: Drozdowski, Rafał. Promotor
Issue Date: 2017
Abstract: Dysertacja składa się z trzech części. Pierwsza z nich koncentruje się na definicjach marnotrawstwa jako takiego. Stanowi to ważny punkt odniesienia dla dalszych rozdziałów, ponieważ duża część refleksji na temat marnotrawstwa żywności jest zakorzeniona w ogólniejszych sposobach postrzegania otaczającej rzeczywistości. Zwieńczeniem części pierwszej jest formalna definicja marnotrawstwa. Druga część dotyczy marnotrawstwa żywności. Jej głównym celem jest zaprezentowanie głównych ilościowych i jakościowych badań na temat tego zjawiska. Jej podsumowaniem jest rekonstrukcja dominującego interpretacyjnego dyskursu na temat marnotrawstwa żywności. Pozwala to na postawienie kilku znaków zapytania pod warsztatem metodologicznym najczęściej cytowanych badań na ten temat oraz pokazanie najczęstszych sposobów oceniania praktyk, które są uznawane jako marnotrawstwo żywności. Najobszerniejsza trzecia część zawiera prezentację badań autora. Społeczna konstrukcja normy niemarnowania żywności jest uchwycona w trzech różnych kontekstach: wnętrza domu i jego najbliższego otoczenia, systemu dystrybucji nadwyżki żywności do ludzi potrzebujących oraz sceny i kulisów prywatnych organizacji takich jak supermarkety, stołówki, restauracje. Empiryczny opis tak zróżnicowanych przypadków funkcjonowania normy niemarnowania żywności pozwala stwierdzić, że marnotrawstwo nie jest czymś irracjonalnym, co może być łatwo zlikwidowane, ale czymś, co jest głęboko zakorzenione w gospodarczej i społecznej rzeczywistości. Dzięki temu pojawia się możliwość powiedzenia czegoś więcej na temat normy niemarnowania żywności jako przypadku pewnego typu reguły, która jest ważna z punktu widzenia integracji współczesnego społeczeństwa polskiego. Normy niemarnowania żywności są powszechnie uznawane, ale jednocześnie nie są najważniejsze.
The dissertation consists of three parts. The first part is concentrated on definitions of waste in general. It is important point of reference for further chapters because a big part of reflection on food waste is rooted in broader ways of perceiving the surrounding reality. At the end of the first part formal definition of waste is proposed. The second part is strictly focused on food waste. Its main purpose is to present main quantitative and qualitative researches on the phenomenon. The second part is summarised by reconstruction of the dominant interpretative discourse on food waste. As a consequence of this approach, we can leave question mark over methodological workshop of the most cited researches on food waste and show common ways of evaluation of practices which are classified as wasteful. The third part is the most comprehensive and includes presentation of author’s research results. In this case, social construction of the norm of not wasting food is grasped in three different frames of reference: inside the house and its close surrounding, the system of distribution of food surplus to needed people and stage and backstage of private organisations such as supermarkets, canteens and restaurants. Empirical description of such various contexts of actualisation of norm of not wasting food allows to state that food waste is not something irrational which can be easy eliminated but rather something which is deeply rooted in cultural and economic social reality. Thereby it is possible to say something more about not wasting food as an example of the medium range norm which is important for the integration of modern polish society. Medium range norms are commonly recognized but are not the most important.
Description: Wydział Nauk Społecznych
URI: http://hdl.handle.net/10593/17966
Appears in Collections:Doktoraty (WNS)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ariel Modrzyk - praca dr - wersja ostateczna.pdf3.94 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.