Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/18800
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBarszczewska, Karolina-
dc.contributor.authorKarykowska, Anna-
dc.date.accessioned2017-07-21T07:32:56Z-
dc.date.available2017-07-21T07:32:56Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationZeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2017, nr 7, s. 25-40pl_PL
dc.identifier.issn2299-2774-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/18800-
dc.description.abstractArtykuł porusza zagadnienie dotyczące sfery tworzenia utworów w ramach stosunków pracowniczych. Problematyka jest istotna z uwagi na szeroki zakres praktycznego zastosowania. Szczególnie istotna jest ona z perspektywy podmiotów, których dotyczy, a więc pracownika i pracodawcy. W związku z tym przytoczono ogólną zasadę, w myśl której prawo autorskie przysługuje twórcy utworu, a następnie powołano się na przepisy szczególne ustawy określające wyjątki od powyższej regulacji. Tematem rozważań uczyniono zatem twórczość pracowniczą w ujęciu ogólnym, a następnie dokonano jej konkretyzacji. Poruszono kwestię utworów naukowych stworzonych w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy i przysługującego uczelni pierwszeństwa do publikacji takiego utworu, a także prawa przysługujące pracodawcy do programów komputerowych stworzonych również w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy. Analizie poddano zatem nie tylko przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ale bazowano również na regulacjach obowiązującego Kodeksu Pracy.pl_PL
dc.description.abstractThe article explores the aspect concerning the area of creating works within employment relationships. The issue is of substantial value due to its practical use. It is particularly meaningful within perspective of entities it relates to, i.e. employee and employer. Therefore, the general principle has been referred to on the basis of which the authors hold the copyright to the works they have created, and also special provisions of the act which set forth the exceptions to the abovementioned principle have been indicated. The employees’ work in general has been made the subject matter of the article, and then it has been specified. The issue of scientific works created as a result of performing the obligations under the employment relationship and the priority right of the university to publish such works, as well as the right of the employer to computer software created due to the employee’s obligation under the employment contract have been described. The subject of the analysis has been both the provisions of the copyright and related rights act and the regulations of the existing Labor Code.pl_PL
dc.language.isopolpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Naukowe UAMpl_PL
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl_PL
dc.subjectprawo autorskiepl_PL
dc.subjectcopyrightpl_PL
dc.subjecttwórczość pracowniczapl_PL
dc.subjectlabour workpl_PL
dc.subjectutwory naukowepl_PL
dc.subjectscientific workpl_PL
dc.subjectprogramy komputerowepl_PL
dc.subjectcomputer programspl_PL
dc.titleTwórczość pracownicza w ujęciu prawnoautorskimpl_PL
dc.title.alternativeEmployees’ work within the copyright perspectivepl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2017, nr 7

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_BARSZCZEWSKA, KARYKOWSKA.pdf346.66 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.