Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/18801
Title: Ochrona danych osobowych świadka w świetle obowiązku składania zeznań na rozprawie głównej
Other Titles: Protection of personal data of a witness in the context of obligation to testify on the main trial
Authors: Boniec-Błaszczyk, Daria
Dobrzańska, Sara
Keywords: ochrona danych osobowych
personal data protection
świadek
witness
proces karny
criminal proceedings
rozprawa główna
main hearing
Issue Date: 2017
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2017, nr 7, s. 41-58
Abstract: Przedmiotem niniejszego artykułu jest problem ochrony danych osobowych świadka w kontekście obowiązku składania przez niego zeznań na rozprawie głównej w polskim procesie karnym. Analiza obejmuje zarówno problematykę związaną z rolą świadka w procesie karnym, jak i zakresu dostępu do danych osobowych w toku rozprawy głównej, a także relacji, jaka zachodzi między zasadą jawności postępowania a zasadą ochrony danych osobowych. Przedstawiono także instytucje, których obowiązywanie w procesie karnym przyczynia się do ochrony danych osobowych świadka, zarówno w bezpośredni jak i pośredni sposób. Wskazano również, na zagrożenia jakie niesie za sobą obecnie dostrzegalna, w polskiej procedurze karnej, tendencja do zwiększania zakresu jawności postępowania oraz dostępu mediów do relacjonowania jego przebiegu, w kontekście ochrony danych osobowych.
The subject matter of this article is the protection of personal data of a witness in the context of obligation to testify on the main trial in the Polish criminal proceedings. The analysis pertains to the role of the witness in criminal proceedings, the scope of access to personal data in the course of the main trial, and relation between the principle of open proceedings and the principle of personal data protection. Additionally, the article presents the institutions which have both direct and indirect impact on the protection of personal data of a witness in the criminal proceedings. The article also indicates threats to personal data protection caused by the tendency to increase the openness of court proceedings and media access to report them, which can be observed in the Polish criminal procedure.
URI: http://hdl.handle.net/10593/18801
ISSN: 2299-2774
Appears in Collections:Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2017, nr 7

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
03_BONIEC-BŁASZCZYK, DOBRZAŃSKA.pdf411.44 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.