Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1882
Title: Resocjalizacja penitencjarna w percepcji społeczności zakładu karnego
Other Titles: PENITENTIARY REHABILITATION IN THE PERCEPTION OF PENITENTIARY COMMUNITY
Authors: Gołębiowski, Maciej
Advisor: Stępniak, Piotr. Promotor
Keywords: Resocjalizacja
Rehabilitation
Więzienie
Penitentiary
Opinie
Opinions
Społeczność
Community
Praktyka
Practice
Issue Date: 26-Jan-2012
Abstract: Praca posiada charakter badawczy. Głównym jej przedmiotem są opinie społeczności więziennej tj. personelu i skazanych, formułowane o resocjalizacji penitencjarnej. Podczas przygotowywania pracy, za pomocą ankiety zbadałem 300 skazanych i 150 funkcjonariuszy. Celem badań było ustalenie, na ile w warunkach instytucji totalnej, możliwe jest prowadzenie oddziaływań wychowawczych, z którymi tradycyjnie już w polskiej penitencjarystyce, zwłaszcza zorientowanej pedagogicznie, wiąże się duże nadzieje. W proponowanej przez mnie koncepcji należałoby odejść od stosowania systemów wykonania kary, bowiem system programowanego oddziaływania, aplikowany jest przymusowo, co zasadniczo obniża jego wartość, formalizując sposób jego realizacji. Stosowany w praktyce system zwykły zbliżony jest w swojej istocie do zgłaszanej przeze mnie koncepcji. Formułując postulaty dla praktyki penitencjarnej, proponuję w miejsce systemów wprowadzić indywidualne plany pracy z tymi skazanymi, którzy takiej pracy chcą.
The diploma paper holds a character of scientific research.Its main issue is the opinions about penitentiary rehabilitation formulated by penitentiary community that is the personnel and the convicted.While preparing the diploma paper I did the research on 300 convicted and 150 officers. The aim of the research was to state to what degree it is likely to conduct educational interaction in the setting of a penitentiary.In the Polish penitentiary system which is mainly focused on pedagogical issues high hopes are reposed in the educational interaction. In my suggested conception one ought to cease using the system of inflicting punishment due to the fact that the system of the programmed interaction is administered forcibly which lowers its value essentially and formalizes the way it is pursued.The normal system applied in practice is congenial to the conception proposed by me. Formulating the stipulations for the penitentiary practice in the place of systems I suggest introducing individual work plans with the convicted who declare their willing to cooperate.
Description: Wydział Studiów Edukacyjnych: Zakład Penitencjarystyki
URI: http://hdl.handle.net/10593/1882
Appears in Collections:Doktoraty (WSE)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2. Dysertacja-Maciej Gołębiowski.pdf
  Restricted Access
2.81 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.