Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/19454
Title: Świadomość pedagogiczna współczesnych rodziców oraz jej źródła
Other Titles: Pedagogic awareness of contemporary parents and its sources
Authors: Wesołowska, Patrycja
Advisor: Muszyńska, Ewa. Promotor
Keywords: świadomość pedagogiczna
pedagogic awareness
wychowanie
education
opieka
upbringing
pedagogizacja
pedagogization
Issue Date: 2017
Abstract: Przedmiotem analiz teoretycznych i badań empirycznych, prezentowanych w dysertacji jest świadomość pedagogiczna rodziców, rozumiana jako stan umysłu, którego treścią są wiedza i przekonania dotyczące wychowania i opieki, podmiotów wychowania i opieki oraz łączących ich relacji. Teoretyczną podstawą koncepcji badań empirycznych jest opracowanie, w którym uwzględniono: omówienie zjawiska świadomości, rozumienie i opis świadomości pedagogicznej, oraz zagadnienie uwarunkowań i źródeł świadomości pedagogicznej współczesnych rodziców. W badaniach, przeprowadzonych na próbie 214 rodziców, posłużono się kwestionariuszem ankiety. Przedstawione w dysertacji wyniki badań, ich analiza i wnioski, odnoszą się do następujących celów badań: po pierwsze, poznanie świadomości pedagogicznej współczesnych rodziców (ich wiedzy i przekonań, dotyczących zagadnień związanych z opieką i wychowaniem); ich własnej działalności opiekuńczej i wychowawczej oraz funkcjonowania siebie samego i dziecka w relacjach opiekuńczo – wychowawczych; po drugie, ustalenie okoliczności uzyskiwania przed rodziców świadomości pedagogicznej oraz wskazanie jej źródeł.
The subject of the theoretical analyses and empirical studies presented in the dissertation is pedagogic awareness of parents, understood as a state of mind which involves the knowledge and beliefs concerning the educational process, the subject of the upbringing and the relations between both sides. The theoretical basis of the concept of empirical examinations is a study which includes: a description of the phenomenon of consciousness, understanding and description of pedagogic awareness as well as the issue of conditioning and sources of pedagogic awareness of contemporary parents. In the examinations conducted on 214 parents survey questionnaires were used. The results of the research, analyses and conclusions refer to the objectives of the study: firstly, the cognition of the pedagogic awareness of contemporary parents (their knowledge and beliefs concerning the issues of care and upbringing) and their own educational activities as well as their and the child’s functioning in educational relations; secondly, determination of the circumstances of obtaining pedagogic awareness by parents and indicating its sources.
Description: Wydział Studiów Edukacyjnych
URI: http://hdl.handle.net/10593/19454
Appears in Collections:Doktoraty (WSE)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wesołowska_Patrycja_Świadomość pedagogiczna współczesnych rodziców oraz jej źródła.pdf
  Restricted Access
4.85 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.