Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2008
Title: Nowe zawody (w sieci) przyszłością dla pedagogów
Other Titles: The new proffesion (on the Net) as future for educators
Authors: Iwanicka, Agnieszka
Keywords: Edukacja medialna
Media education
Kształcenie zdalne
Distance education
Kompetencje medialne
Media literacy
Nowe zawody
New jobs
Media
Neodidagmata
Issue Date: 2011
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu
Citation: Neodidagmata nr 31/32, 2010/2011, ss. 149-159
Abstract: Jesteśmy świadkami ogromnych przeobrażeń w obszarze edukacji, wywołanych próbą dopasowania się do intensywnie zmieniającego się rynku pracy. Zmiany te są wynikiem zarówno rozwoju nowych technologii, jak i adoptowania się polskiej gospodarki do realiów panujących na globalnym rynku pracy. Wystarczy spojrzeć na rozwinięte państwa Unii Europejskiej, aby prognozować, w jakim kierunku rozwijać się będzie polski rynek pracy i jakie zawody będą tymi najbardziej poszukiwanymi za kilka lat. Ale co to znaczy dla dzisiejszego absolwenta szkoły średniej? Absolwenci muszą zdać sobie sprawę, że już za chwilę pojawią się nowe zawody, którymi powinni się zainteresować, jeśli chcą radzić sobie w zawodowym życiu. Istotny jest wybór odpowiedniego kierunku studiów, który pozwoli im nabyć poszukiwane na rynku pracy kompetencje. Dla pedagogów ciekawą propozycją są kierunki łączące edukację z nowymi technologiami – np. edukacja medialna czy kształcenie zdalne. Oba kierunki dają kompetencje, które z powodzeniem można wykorzystać pracując w nowych zawodach, takich chociażby jak dydaktyk medialny, mentor multimedialny czy ewaluator treści e-learningowych.
We are witnessing huge transformations in the field of education, caused by an attempt to adjust to changing labor market. These changes are the result of both development of new technologies and adapt, the Polish economy to the realities of the global labor market. Just look at the developed nations of the European Union, to predict in which direction will develop the Polish labor market and what jobs will be those most sought after in a few years. But what does this mean for today's graduate school? Graduates must realize that, in a while there will be new jobs, which should be interested, if they want to deal with professional life. Very important is choosing the right course of study that will allow them to acquire a sought after skills in the labor market. Interesting proposition for educators are the directions combining education with new technologies - such as media education and e-learning. Both offer competencies that can be used successfully working in new occupations, such as even a media educator, e-mentor and evaluator of e-learning content.
URI: http://hdl.handle.net/10593/2008
ISBN: 978-83-232-2332-0
ISSN: 0077-653X
Appears in Collections:Neodidagmata, nr 31/32, 2010/2011

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
neo3132-149-160.pdf569.77 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.