Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/20419
Title: Wyłudzanie środków Unii Europejskiej – studium kryminalistyczne
Other Titles: Fraud against the European Union funds – forensic study
Authors: Strzelecki, Michał
Advisor: Kołecki, Hubert. Promotor
Keywords: kryminalistyka
forensics
oszustwo
criminalistics
wyłudzenie
fraud
Unia Europejska
European Union
Issue Date: 2017
Abstract: Rozprawa dotyczy sposobów popełniania i wykrywania oszustw na szkodę Unii Europejskiej – tak zwanych oszustw subwencyjnych. Z kryminalistycznego punktu widzenia uzasadnione jest traktowanie takich wyłudzeń jako przestępstw odrębnego typu, ponieważ pod wieloma względami różnią się od klasycznych oszustw na szkodę osób prywatnych. Główna hipoteza niniejszego studium, to założenie że istnieje ograniczona liczba możliwych schematów wyłudzenia pomocy unijnej i te schematy są powtarzane w oszustwach popełnianych przez różnych sprawców, działających niezależnie od siebie. Praca oparta jest na danych zebranych w wyniku badań aktowych. Zbadano akta 137 spraw karnych, w tym 116 rozpoznanych przez sądy i 21 umorzonych na etapie postępowania przygotowawczego. Oprócz sposobów działania sprawców, zbadano także rodzaje pozostawianych przez nich śladów i możliwości wykorzystania ich jako dowodów.
This dissertation examines the methods of perpetration and detection of fraud against the financial interests of the European Union – so called subsidy fraud. From the forensic point of view it is reasonable to treat such deception as a separate type of crime because in many ways it is different from the classic fraud against a private property. The main hypothesis of the study is that there are limited numbers of possible fraud schemes (or fraud patterns) in the EU funded projects and those schemes are repeated in frauds committed by different perpetrators, operating independently from each other. The study is based on data collected in the case-record analysis. Records of 137 criminal cases were examined, including 116 judged by courts and 21 closed at investigation stage. In addition to the methods used by perpetrators, the types of evidence of their crimes were also examined.
Description: Wydział Prawa i Administracji
URI: http://hdl.handle.net/10593/20419
Appears in Collections:Doktoraty (WPiA)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wyludzanie_srodkow_Unii_Europejskiej_studium_kryminalistyczne.pdf4.03 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.