Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/20680
Title: Reklama społeczna w miejskiej przestrzeni zewnętrznej Poznania jako forma działania trzeciego sektora
Other Titles: Social advertising in Poznan outdoor civic spaces as the form of the third sector’s activity
Authors: Karatysz, Mateusz
Advisor: Pawełczyk, Piotr. Promotor
Keywords: reklama
advertising
polityka społeczna
policy social
marketing
marketing
non-profit
Issue Date: 2017
Abstract: Przedmiotem niniejszej rozprawy uczyniono perswazję w reklamie społecznej wykorzystywaną przez organizacje trzeciego sektora w celu reprodukcji porządku społecznego. Celem pracy jest natomiast analiza technik perswazyjnych, które mogą generować potencjał reklam społecznych do rozszerzonej reprodukcji porządku społecznego. Reprodukcja społeczna odbywa się zdaniem autora rozprawy w dwóch wymiarach: jawnym, w którym naoczna zawartość reklam społecznych, przypomina o tym, co zazwyczaj pozostaje w sferze tabu oraz ukrytym, w którym, w sferze znaczeń wyższego rzędu gromadzi się potencjał perswazyjny służący rozszerzonej reprodukcji porządku społecznego. Poruszaną problematykę usytuowano na gruncie ustaleń Instytutu Badań Społecznych we Frankfurcie nad Menem, gdzie po raz pierwszy wykazano istnienie ukrytych mechanizmów społecznej kontroli sprawowanej za pomocą mediów. W duchu założeń teorii krytycznej wykazano stabilizującą rolę organizacji trzeciego sektora, oraz emancypacyjny charakter reklamy społecznej, przejawiający się w jej potencjale do rozszerzonej reprodukcji porządku społecznego. Jej wyjątkowość polega na tym, że w przeciwieństwie do innych narzędzi komunikowania masowego nie zadowala się ona i nie poprzestaje na zwykłym odtworzeniu status quo panującym w danej zbiorowości społecznej. Jej celem jest zagwarantowanie jednostkom wolności, równości oraz szczęścia poprzez odkrywanie źródeł problemów panujących w społeczeństwie.
The dissertation topic is the persuasion in social advertising, which is used by organizations in the third sector to reproduce the social order. The aim of the study is to analyze persuasive techniques that can generate social advertising potential for extended reproduction of social order. The social reproduction is observed in two dimensions: visual, where ocular social advertising’s content reminds us about all that, what usually is social taboo and hidden, where the persuasive potential designed to extended reproduction of social order is accumulated in the sphere of higher meanings. Described problematic is situated on the basis of Institute for Social Research in Frankfurt am Main findings, where the existence of hidden mechanisms of social control exercised by mass media was showed for the first time. The studies in the vein of critical theory assumptions showed the stabilizing role of organizations in the third sector and emancipatory character of social advertising, demonstrated by its’ potential in extended reproduction of social order. Social advertising is unique, because in contrast to other tools of mass communication it doesn’t content with plain status quo’s recreation in specific social community. Its’ aim is to guarantee the freedom, equality and happiness to individuals by showing the causes of problems in the society.
Description: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
URI: http://hdl.handle.net/10593/20680
Appears in Collections:Doktoraty (WNPiDz)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mateusz Karatysz, doktorat calosc — P.K. 18.05.pdf3.99 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.