Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/20681
Title: Diagramy fazowe i własności dynamiczne silnie skorelowanych bozonów sieciowych i mieszanin bozonowo-fermionowych
Other Titles: Phase diagrams and dynamic properties of strongly correlated lattice bosons and Bose-Fermi mixtures
Authors: Sajna, Adam
Advisor: Micnas, Roman. Promotor
Polak, Tomasz. Promotor
Keywords: bozonowy model Hubbard
mieszaniny bozonowo fermionowe
nadciekłość
kwantowe przejście fazowe
dynamika silnie skorelowanych gazów bozonowych
Bose-Hubbard model
boson-fermion mixtures
superfluidity
quantum phase transition
dynamics of strongly correlated bosonic gases
Issue Date: 2017
Abstract: Niniejsza rozprawa doktorska, została poświęcona teoretycznej analizie modeli silnie skorelowanych bozonów i ich rozszerzenia na przypadek mieszanin bozonowo-fermionowych. Głównym celem pracy było zbadanie diagramów fazowych oraz dynamiki silnie skorelowanych układów bozonowych. W szczególności przeanalizowano wpływ geometrii sieci, efektów orbitalnych pola magnetycznego, wzajemnych oddziaływań między bozonami, temperatury oraz składnika fermionowego na podukład bozonowy w mieszaninach bozonowo-fermionowych. Ponadto w trakcie badań rozwinięto metody operatorowe i funkcjonalne, które pozwoliły na bardziej efektywną analizę korelacji międzycząstkowych i efektów temperaturowych występujących w rozważanych modelach. Na rozprawę składa się cykl sześciu artykułów i wprowadzenie w języku angielskim. Dzięki zastosowanym metodom obliczeniowym przeprowadzono również termometrię ultra zimnych gazów atomowych. Dokonano tego za pomocą symulacji teoretycznych przedstawionych w pracy, które następnie porównano z danymi eksperymentalnymi. Wykazano, że efekty temperaturowe nie mogą być zaniedbywane w analizie ilościowej danych eksperymentalnych. Ponadto, analizie poddano rozszerzoną wersję modelu Bose-Hubbarda, tzn. rozważono bozonowo-fermionowy model Hubbarda z oddziaływaniem rezonansowym. W rozprawie, skupiono się na wpływie członu konwertującego i oddziaływania bozonowego na stabilność fazy nadciekłej.
This dissertation is devoted to the theoretical analysis of strongly correlated boson models and their extension to the case of boson-fermion mixtures. The aim of the dissertation prepared was to investigate phase diagrams and dynamic properties of strongly correlated lattice bosons. In particular, the influence of the orbital magnetic field effects, lattice geometry, mutual bosonic interactions, temperature and fermionic component were studied. Special attention was also paid on the development of operator and functional methods that would permit effective treatment of the many-body correlations and the thermal fluctuations. The dissertation consists of a series of six articles (five of them have been published) and introduction. Thanks to applied theoretical methods, thermometry of ultracold atomic lattice system was performed. It was achieved by making comparison of theoretical simulation and experimental data. In particular, it was shown that temperature effects in the considered experimental setups cannot be neglected and should be taken into account in quantitative simulations of the real experimental setups. Moreover, an extended version of the BHM was analyzed, i.e. the boson-fermion-Hubbard model (BFHM) with resonant interaction. In the thesis, the focus was on the influence of resonant interaction and on-site bosonic interaction on the stability of bosonic superfluid phase.
Description: Wydział Fizyki
URI: http://hdl.handle.net/10593/20681
Appears in Collections:Doktoraty (WF)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
rozprawa doktorska - Adam Sajna.pdf
  Restricted Access
6.22 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.