Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/21353
Title: Komunia osoby świeckiej z Chrystusem w doświadczeniu duchowym Marii Szymanowskiej
Other Titles: A lay person’s communion with Christ in Maria Szymanowska’s spiritual experience
Authors: Majchrzak, Piotr
Advisor: Hadryś, Jacek. Promotor
Keywords: komunia z Chrystusem
Communion with Christ
duchowość świeckich
Spirituality of laypeople
Maria Szymanowska
Maria Szymanowska
licheńska sekretarka
Secretary of Licheń’s sanctuary
nauczycielka z Kalisza
Teacher from Kalisz
Licheń
Licheń
Issue Date: Jan-2018
Abstract: Dysertacja „Komunia osoby świeckiej z Chrystusem w doświadczeniu duchowym Marii Szymanowskiej” stanowi pogłębione studium duchowości osoby świeckiej. Celem pracy było pokazanie, w jaki sposób Szymanowska dochodziła do komunii z Chrystusem, a następnie, jakie były owoce tej komunii. Rozprawa składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale pierwszym zostało ukazane życie Marii Szymanowskiej z uwzględnieniem elementów duchowych. W rozdziale tym znalazły się również świadectwa osób, które znały Marię Szymanowską. Ich świadectwa stanowią cenny materiał, który pozwala stwierdzić, że była to osoba żyjąca w prawdziwym zjednoczeniu z Chrystusem. W rozdziale drugim przedstawiono, w jaki sposób Szymanowska realizowała cnotę wiary i zawierzenia Bogu. Podane w nim argumenty mają dowieść, że duchowość Marii Szymanowskiej była na wskroś chrystocentryczna. W rozdziale trzecim pojawia się wprowadzenie w zagadnienie realizacji komunii z Chrystusem poprzez życie sakramentalne, modlitwę oraz więź z Maryją. Kaliska nauczycielka powierzała się też wstawiennictwu świętych, których wymieniono w końcowej części rozdziału. Ostatnim akcentem jest ukazanie stosunku do Kościoła, który kochała i któremu była oddana. W rozdziale czwartym przedstawiono owoce komunii Szymanowskiej z Chrystusem – twórcze przeżywanie cierpienia oraz troskę o zbawienie bliźnich. Pokazano tu, w jaki sposób Szymanowska potrafiła swoje cierpienia przeżywać w łączności z Bogiem i wykorzystywać w życiu duchowym. Ukazano też, jak pracując w szkole, uczestnicząc w działaniach grup duszpasterskich, czy prowadząc korespondencję na tematy duchowe, na pierwszym miejscu stawiała troskę o zbawienie drugiego człowieka.
My dissertation “ A lay person’s communion with Christ in Maria Szymanowska’s spiritual experience” is a thorough study of a lay person’s spirituality. The objective of the thesis is to present the way in which Szymanowska rachieved her communion with Christ as well as the fruit of the communion. The thesis consists of four chapters. The first chapter describes Maria Szymanowska’s life with its spiritual aspects. The chapter also includes the testimonies of people who used to know her. Their reports make valuable contribution into the research as they confirm Szymanowska’s authentic union with Christ. The second chapter shows the ways she implemented the virtue of faith and her trust in God. The arguments prove that Szymanowska’s spirituality was totally Christ-centered. The third chapter introduces the issue of her fulfilment of the communion with Christ in her sacramental life, in prayer and her bond with Our Lady. The teacher from Kalisz entrusted herself in the intercession of Saints listed at the end of the chapter. The last element shows her attitude to the Roman-Catholic Church which she loved and was devoted to. The fourth chapter presents the consequences of Szymanowska’s communion with Christ – her fruitful experience of suffering and her concern about people’s salvation. The chapter shows her ability to go through suffering in union with God and use it in her spiritual life. Maria Szymanowska can be seen as a teacher working at school, participating in the works of ministry groups or corresponding in spiritual matters, whose priority was salvation of every human being.
URI: http://hdl.handle.net/10593/21353
Appears in Collections:Doktoraty (WT)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rozprawa doktorska.pdf1.33 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons