Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2150
Title: Contemporary Chechnya Conflict - Nation-Liberation Fight or Terrorism
Other Titles: Współczesny konflikt czeczeński - walka narodowowyzwoleńcza czy terroryzm
Authors: Donaj, Łukasz
Keywords: Konflikt czeczeński
Terroryzm
Walka narodowowyzwoleńcza
Issue Date: 2011
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Przegląd Strategiczny, nr 1, 2011, s. 103-111.
Abstract: Wydarzenia z 11 wrzeoenia 2001 r., krwawe zamachy terrorystyczne na Bliskim Wschodzie, wyspie Bali, Dubrowce, w Madrycie czy Londynie, podobnie jak tysiące wczeoeniejszych aktów terroryzmu, obrazują z jak bardzo trudnym, złożonym, a zarazem niebezpiecznym i nieprzewidywalnym zjawiskiem mamy do czynienia. Terroryzm bez wątpienia uznać można za jeden z najistotniejszych problemów globalnych we współczesnym oewiecie. Wartykule tym autor stara się przybliżyć problem współczesnego konfliktu czeczeńskiego, który dzioe w oczach międzynarodowej opinii publicznej traktowany jest jako wewnętrzna sprawa Rosji. Kwestia łamania elementarnych praw człowieka przez wojska federalne nie jest podejmowana, gdyż zamachy terrorystyczne z 11 wrzeoenia pozwoliły Zachodowi postrzegać tę wojnę jako element oewiatowej walki z fundamentalizmem islamskim.
The events of 11 September 2001, bloody terrorist attacks in Middle East, Bali Island, Dubrovka, Madrid or London, like thousands of other terror acts, depict how difficult, complicated and, at the same time, dangerous and unexpected phenomenon we deal with. Terrorism can undoubtedly be labeled on of the most important global problem of the present world. In this article the author tries to bring the problem of the Chechnya conflict, which is – in the eyes of international public opinion – today regarded as Russia’s internal affair. NewYork terror-ist attacks of 11 September helped the West to perceive this war as an element of international fight with Islamic fundamentalism.
URI: http://hdl.handle.net/10593/2150
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNPiDZ)
Przegląd Strategiczny, 2011, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Donaj.pdf77.67 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.