Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/21927
Title: Brexit a wyzwania identyfikacyjne w odniesieniu do procesu integracji europejskiej z perspektywy hermeneutycznej
Other Titles: Brexit and the challenges of identification in relation to the European integration process from the hermeneutic perspective
Authors: Szymczyński, Tomasz
Keywords: Brexit
Unia Europejska
proces integracji europejskiej
referendum
perspektywa hermeneutyczna
perspektywa analityczna
perspektywa normatywna
Brexit
European Union
European integration process
referendum
hermeneutic perspective
analytical perspective
normative perspective
Issue Date: 2016
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Rocznik Integracji Europejskiej, 10/2016, s. 67-80.
Abstract: Brexit to zarówno nieoficjalne określenie referendum, które odbyło się w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w dniu 23 czerwca 2016 roku, jak i nieformalna nazwa całego procesu opuszczania Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię. Wydarzenie to wskazuje na wyzwania związane z problemami identyfikacyjno-definicyjnymi zarówno w odniesieniu do europejskiego procesu integracyjnego, jak i do dynamicznie transformujących się standardów działania i przekazywania informacji w ramach suwerennych państw narodowych w kontekście uobecniających się czynników wynikających zarówno z procesu europeizacji, jak i globalizacji. Ukazuje się tu między innymi wyzwanie związane z zagadnieniem odpowiedzialności poszczególnych grup zawodowych w odniesieniu do formy oraz treści przekazywanych informacji w przestrzeni publicznej. Tego rodzaju optyka prowadzi z kolei do pytań o rolę reprezentantów nauk społecznych i humanistycznych w przestrzeni polityki, a zatem o interakcje między polem polityki i polem nauki o niej.
Brexit is an unofficial term for the referendum, that took place in United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland at 23rdJune 2016, as well as an informal designation of the whole process of leaving the European Union by UK. This event indicates challenges of identificational and definitional problems with reference to the European integration process, as well as to dynamically transforming standards of activities and information transmissions within the frames of sovereign nation states in the context of manifestations of factors arising from Euro-peanisation and globalisation processes. Among other consequences here appears the challenge associated with the issue of responsibility of selected professional groups with reference to both form and content of information conveyed within public sphere. Such perspective leads in turn to the questions about the role of representatives of social sciences and humanities within the field of politics, that is interactions between the field of politics and the field of science devoted to it.
URI: http://hdl.handle.net/10593/21927
DOI: DOI : 10.14746/rie.2016.10.5
ISSN: 1899-6256X
Appears in Collections:Rocznik Integracji Europejskiej, 10/2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOMASZ R. SZYMCZYŃSKI Brexit a wyzwania identy kacyjne w odniesieniu do procesu integracji europejskiej.pdf333.25 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.