Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/22048
Title: Udział nowych państw członkowskich (UE-10) w globalnych łańcuchach wartości w pierwszych latach po akcesji do Unii Europejskiej
Other Titles: The participation of new EU member states (EU-10) in global value chains in the years immediately following their accession to the European Union
Authors: Cieślik, Ewa
Keywords: UE-10
wartość dodana
handel zagraniczny
EU-10
value added
foreign trade
Issue Date: 2016
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Rocznik Integracji Europejskiej, 10/2016, s.291-302.
Abstract: Artykuł ma na celu ukazanie zmian w handlu zagranicznym i roli nowych państw członkowskich UE (UE-10) w globalnych łańcuchach wartości na tle procesów liberalizacyjnych i procesu integracji z Unią Europejską (UE). Przeprowadzone badanie ma na celu zweryfikowanie następującej hipotezy: pozycja nowych krajów członkowskich w globalnych łańcuchach wartości po akcesji do UE znacząco wzrosła. W opracowaniu skoncentrowano się na analizie powiązań handlowych przed przystąpieniem do UE i kilka lat po tej akcesji. Artykuł koncentruje się na analizie wartości dodanej na poziomie krajów i branż. W celu utrzymania jednolitości i porównywalności otrzymanych wyników badań w opracowaniu posłużono się bazami danych organizacji międzynarodowych, głównie OECD-WTO Trade in Value Added oraz World Input-Output Database.
The aim of this article is to analyse changes in foreign trade in the so-called new member states (EU-10) and the role these states play in global value chains (GVCs) as a result of liber-alisation and integration with the EU. The hypothesis of this article is: the position in GVCs of analyzed states has improved significantly since the EU accession. The study focuses on trade linkages among countries before and after the accession. The article focuses on the country-level and sectoral-level value-added analysis. To ensure consistency and comparability of results, the data sources were databases kept by international organisations, mainly OECD-WTO Trade in Value Added and World Input-Output Database.
URI: http://hdl.handle.net/10593/22048
DOI: 10.14746/rie.2016.10.18
ISSN: 1899-6256X
Appears in Collections:Rocznik Integracji Europejskiej, 10/2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EWA CIEŚLIK Udział nowych państw członkowskich (UE-10) w globalnych łańcuchach wartości.pdf375.71 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.